Inauguračná prednáška doc. et doc. PaedDr. JCDr. Róberta Brtka, CSc.

Dňa 1. júla 2020 (streda) o 14.00 hod. ONLINE prostredníctvom Microsoft Teams


15. 06. 2020 15.47 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa  01.07.2020 (streda) o 14.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční vo veci konania na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) inauguračnú prednášku doc. et doc. PaedDr. JCDr. Róberta Brtka, CSc., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva, na tému:

Efektivita rímskeho súkromného procesu

v odbore rímske právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.9.).

Inauguračná prednáška sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a09ac461b9241406298d7b382987c036c%40thread.tacv2/1592383727024?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%220848b74d-28b6-4fc2-9336-c842baa0a355%22%7d