Inaguračná prednáška doc. JUDr. Lucie Mokrej, Phd

Dňa 30. septembra 2021 o 14:00 hod. online prostredníctvom MS Teams


13. 09. 2021 14.21 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa  30.09.2021 (štvrtok) o 14.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční vo veci konania na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) inauguračnú prednášku doc. JUDr. PhDr. Lucie Mokrej, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Ústavu európskeho práva, na tému:

 „Pozitívny záväzok SR voči medzinárodným ľudsko-právnym zmluvám v rozhodovacej činnosti medzinárodných kvázi-súdnych a súdnych orgánov“

v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.).

Inauguračná prednáška sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. Link pre verejnosť s možnosťou sledovania udalosti a aktívneho zapojenia sa do nej, bude zverejnený na web stránke fakulty www.flaw.uniba.sk pri tomto konaní na vymenovanie za profesorku a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy.