Habilitačná prednáška JUDr. Yany Daudrikh, PhD.

dňa 15. februára 2024 (štvrtok) o 11:00 hod.


29. 01. 2024 13.49 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 15.02.2024 (štvrtok) o 11.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční 


verejnú obhajobu habilitačnej práce na tému

„Regulácia ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu v korelácii uplatnenia zvýšenej starostlivosti o klienta“

a verejnú habilitačnú prednášku JUDr. Yany Daudrikh, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry finančného práva 

 na tému

Právna regulácia kryptoaktív z pohľadu nariadenia MICA

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Obchodné a finančné právo 

 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. 6, Bratislava v miestnosti IURIDICUM (č. dv. 324, stará budova).