Habilitačná prednáška JUDr. Veroniky Čunderlík Čerbovej, PhD.

Dňa 14. decembra 2022 o 10:00 hod.


22. 11. 2022 13.56 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 14.12.2022 (streda) o 10:00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční verejnú obhajobu habilitačnej práce na  tému

„Reflexia prirodzenoprávnych východísk technologického progresu v práve Katolíckej cirkvi“

a verejnú habilitačnú prednášku JUDr. Veroniky Čunderlík  Čerbovej, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva

 na tému

Kánonické právo a biomedicína

v odbore kánonické právo (odbor habilitačného konania  a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.12.). 

 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. 6, Bratislava  (č. dv. 324 SB).