Habilitačná prednáška JUDr. Michala Maslena, PhD. sa ruší!!!

Dňa 9. októbra 2019 (streda) o 10.00 hod. v Klube dekana (m. č. 326, stará budova)


22. 09. 2019 15.57 hod.

 

POZOR!!!

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce je zrušená (zo zdravotných dôvodov dvoch oponentiek, ktoré náhle ochoreli) !!!!


Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že sa

dňa 9. októbra 2019 (streda) o 10.00 hod. v Klube dekana (m. č. 326, stará budova), na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6,

uskutoční verejná obhajoba habilitačnej práce na tému

Verejná správa a právo na priaznivé životné prostredie

a verejná habilitačná prednáška JUDr. Michala Maslena, PhD.,

pedagóga z Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty,  Katedry správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva,

na tému

Administratívnosprávne aspekty starostlivosti o vody“,

v odbore správne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.).