Habilitačná prednáška JUDr. Martina Štrkolca, PhD.

Dňa 28. septembra 2022 o 10:00 hod.


14. 09. 2022 11.59 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 28.9.2022 (streda) o 10:00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční verejnú obhajobu habilitačnej práce na  tému

Zákonnosť v trestnom konaní

a verejnú habilitačnú prednášku JUDr. Martina Štrkolca, PhD., z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty, Katedry trestného práva   na tému

Poškodený a obete trestných činov v podmienkach súčasnej Slovenskej republiky

v odbore trestné právo (odbor habilitačného konania  a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.). 

 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (prenos bude prebiehať aj z miestnosti č. 324 SB, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3amQF9LKVn40yO0gslNWRA2oqCCTWwtXo7vvjhIro-Bow1%40thread.tacv2/1663584404392?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%222b4ae394-5530-48f3-b105-4b6bca997aa0%22%7d