Habilitačná prednáška JUDr. Márie Patakyovej, PhD.

Dňa 27. januára 2022 (štvrtok) o 14:00 hod. online prostredníctvom MS Teams


05. 01. 2022 12.25 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 27.01.2022 (štvrtok) o 14.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční verejnú obhajobu habilitačnej práce na  tému:

Dohody obmedzujúce hospodársku súťaž v digitálnom prostredí. Európsky a medzinárodný pohľad

a verejnú habilitačnú prednášku JUDr. Márie Patakyovej, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Ústavu európskeho práva, na tému:

Euro-konformný výklad vo vybranej judikatúre slovenských súdov“,

v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania  a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.). 

Pripojenie: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac3tyrnTuggBv-4By5NmnVRvBaUzTiQ823vnGoXkXTok1%40thread.tacv2/1642670771992?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%220848b74d-28b6-4fc2-9336-c842baa0a355%22%7d