Habilitačná prednáška JUDr. Lucie Petríkovej, PhD.

dňa 29. mája 2023 (pondelok) o 11.00 hod.


05. 05. 2023 12.42 hod.

  

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 29.05.2023 (pondelok) o 11.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční verejnú obhajobu habilitačnej práce na  tému

„Nové trendy v pracovnom práve“

a verejnú habilitačnú prednášku JUDr. Lucie Petríkovej, PhD., z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnickej fakulty, Katedry občianskeho a pracovného práva 

 na tému

Šikana a mobbing v zamestnaní

v odbore pracovné právo (odbor habilitačného konania  a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.). 

 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. 6, Bratislava  (č. dv. 324 SB - IURIDICUM).