Habilitačná prednáška JUDr. Jany Strémy, PhD.

dňa 29. mája 2023 (pondelok) o 09:00 hod.


05. 05. 2023 11.13 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 29.05.2023 (pondelok) o 09.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, 

uskutoční opakovanú verejnú obhajobu habilitačnej práce na  tému

„Likvidácia obchodnej spoločnosti“

opakovanú verejnú habilitačnú prednášku JUDr. Jany Strémy, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry obchodného práva a hospodárskeho práva


 na tému

Selektívne aspekty inštitútu likvidácie obchodnej spoločnosti

v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania  a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.). 

 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3artVGvQ_8D1Gt7yyopXI4uytb2eBdCfT2d2eOdrs0WGo1%40thread.tacv2/1684944443557?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22c23a45cf-ccbe-49c7-a4c6-b813c99c4d82%22%7d