Habilitačná prednáška Dr. iur. Angeliky Mašurovej, MLE

Dňa 30. júna 2020 (utorok) o 10.00 hod. ONLINE prostredníctvom Microsoft Teams


15. 06. 2020 15.55 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 30.06.2020 (utorok) o 10.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční verejnú obhajobu habilitačnej práce na  tému „Obchodný register. Právno-teoretické a aplikačné problémy súvisiace s materiálnou publicitou a osobitnými postupmi a konaniami vo veciach obchodného registra“ a verejnú habilitačnú prednášku Dr. iur. Angeliky Mašurovej, MLE, z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry obchodného práva a hospodárskeho práva, na tému:

Účinky nesprávnych zápisov v obchodnom registri v kontexte s rakúskou a nemeckou právnou úpravou materiálnej publicity

v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania  a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.). 

 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2575abe8c3534a358e63255d89c43e81%40thread.tacv2/1592381486754?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%220848b74d-28b6-4fc2-9336-c842baa0a355%22%7d