Habilitačná prednáška doc. PeadDr. JCDr. Róberta Brtku, CSc.

Termín sa ruší, nový termín bude včas oznámený


02. 03. 2020 09.08 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že

termín sa ruší, nový termín bude včas oznámený,

verejná obhajoba habilitačnej práce na tému

Kontroverzie medzi prokuliánmi a sabiniánmi

a verejná habilitačná prednáška doc. PeadDr. JCDr. Róberta Brtku, CSc.,

pedagóga z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,

na tému

Manželská úcta (honor matrimonii) a manželské povedomie (affectio maritalis) ako pojmové znaky rímskeho manželstva v klasickom a justiniánskom práve,

v odbore rímske právo  (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.9.).