Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Dr. iur. Mgr. Martina Husovca


15. 12. 2020 10.43 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 20.01.2021 (streda) o 13.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční verejnú obhajobu habilitačnej práce na  tému „Vybrané otázky medzinárodného práva duševného vlastníctva a informačných technológií“  a verejnú habilitačnú prednášku Dr. iur. Mgr. Martina Husovca, z London School of Economics and Political Science, Department of Law, na tému „Medzinárodné právo a technický pokrok“, v odbore medzinárodné právo (odbor habilitačného konania  a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.8.). 

 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1204770e9a99457cb436caecacec3292%40thread.tacv2/1610443818355?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%220848b74d-28b6-4fc2-9336-c842baa0a355%22%7d