23. zasadnutie Akademického senátu FaF UK


11. 06. 2018 12.00 hod.
Od: Akademický senát FaF UK

Zasadnutie Akademického senátu FaF UK sa uskutoční dňa 19. júna 2018 (utorok) o 14:00 h v Sieni vedeckej rady (miestnosť č. 36) v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10.

Program zasadnutia:

  1. Schválenie Výročnej správy FaF UK za rok 2017 a Správy o hospodárení fakulty za rok 2017 
  2. Schválenie pravidiel prijímacieho konania na FaF UK na akademický rok 2019/2020 
  3. Schválenie Dlhodobého zámeru rozvoja FaF UK na obdobie rokov 2018 – 2024
  4. Rozličné