Všeobecné voľby do AS UK na FaF UK – 10. 10. 2019

Všeobecné voľby do AS UK na funkčné obdobie od 2019-2023 sa na FaF UK uskutočnia dňa 10. 10. 2019; návrhy na kandidátov treba odovzdať do 30. 9. 2019 do 11.30 hod.


02. 07. 2019 18.00 hod.
Od: AS FaF UK

1. Všeobecné voľby do AS UK na funkčné obdobie od 01. 11. 2019 do 31. 10. 2023 sa riadia Vnútorným predpisom UK č. 21/2018 (Úplné znenie vnútorného predpisu č. 4/2015 Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2).

2. Na účely volieb do akademického senátu UK tvorí každá fakulta jeden volebný obvod, ktorý sa skladá z dvoch volebných okrskov:

a) zamestnanecký volebný okrsok, ktorý tvorí celá zamestnanecká časť (ZČ) akademickej obce (AO) príslušnej fakulty,

b) študentský volebný okrsok, ktorý tvorí celá študentská časť (ŠČ) akademickej obce príslušnej fakulty.

3. Právo navrhovať kandidáta na člena akademického senátu za zamestnaneckú časť akademickej obce fakulty má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov zamestnaneckej časti akademickej obce tejto fakulty, a to z členov zamestnaneckej časti akademickej obce tejto fakulty.

Právo navrhovať kandidáta na člena akademického senátu za študentskú časť akademickej obce fakulty má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce tejto fakulty, a to z členov študentskej časti akademickej obce tejto fakulty.

Člen akademickej obce môže za kandidáta navrhnúť samého seba.

4. Návrh na kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať:

a) meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov,

b) vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov,

c) meno a priezvisko kandidáta,

d) vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou do AS UK.

Odporúčanými náležitosťami návrhu kandidáta (ich absencia nie je dôvodom neplatnosti návrhu) sú:

a) e-mailová adresa kandidáta

b) e-mailová adresa navrhovateľa

5. Návrh na kandidáta do všeobecných volieb do AS UK treba odovzdať cez podateľňu fakulty predsedníčke volebnej komisie PharmDr. A. Balažovej, PhD., v termíne do 30. septembra 2019 do 11.30 hod.

6. Volebná komisia určená AS FaF UK zostaví zoznam kandidátov a zverejní ho dňa 30. septembra 2019 na webovom sídle fakulty.

7. Zoznam voličov pripraví volebná komisia v súčinnosti s príslušným referátom dekanátu FaF UK.

8. Voľby do AS UK sa uskutočnia dňa 10. októbra 2019. Volebná urna bude umiestnená v zasadacej miestnosti dekana (m. č. 39, oproti študijnému odd.) v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10 v čase od 9:00 do 13:00 hod.

9. Volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné.

10. Volič po príchode na volebné miesto preukáže svoju totožnosť a po vlastnoručnom podpise v zozname voličov mu volebná komisia vydá hlasovací lístok. Voliči, ktorých totožnosť je členom volebnej komisie známa, svoju totožnosť preukazovať nemusia.

11. Volič upravuje hlasovací lístok tak, aby bola dodržaná tajnosť hlasovania.

12. Vo všeobecných voľbách do AS UK do zamestnaneckej časti AS volič hlasuje tak, že na volebnom lístku označí zakrúžkovaním (perom) poradového čísla pred menom najviac 3 kandidátov.

13. Vo všeobecných voľbách do AS UK do študentskej časti AS volič hlasuje tak, že na volebnom lístku označí zakrúžkovaním (perom) poradového čísla pred menom najviac 2 kandidátov.

14. Na požiadanie voliča mu volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok volič znehodnotí pred členmi volebnej komisie.

15. Volič hlasuje tým spôsobom, že vhodí upravený hlasovací lístok pred volebnou komisiou do volebnej schránky.

16. Komisia pre sčítanie hlasov (členovia volebnej komisie a určení členovia AO) bude pracovať dňa 10. októbra 2019 od 13:00 hod. Výsledky volieb sa zverejnia v ten istý deň na webovom sídle fakulty.

17. Volebná komisia fakulty vyhotoví písomnú zápisnicu o priebehu hlasovania a výsledkov volieb v najmenej troch rovnopisoch podľa požadovaných náležitostí. Zápisnicu podpisuje predseda a ostatní členovia volebnej komisie fakulty.

18. Členmi AS UK sa stanú 3 kandidáti zo ZČ akademickej obce FaF UK a 2 kandidáti zo ŠČ akademickej obce FaF UK, ktorí získali v poradí najviac platných hlasov.

19. Ak získajú viacerí kandidáti na člena AS UK rovnaký počet hlasov, rozhodne o platne zvolenom kandidátovi opakovaná voľba.

20. Volebná komisia fakulty bez zbytočného odkladu doručí predsedovi Volebnej a mandátovej komisie AS UK

a) jeden rovnopis zápisnice,

b) návrhy kandidátov,

c) zapečatené použité hlasovacie lístky,

d) použité zoznamy voličov.

 

RNDr. František Bilka, PhD., v. r.
predseda AS FaF UK 

PharmDr. Andrea Balažová, PhD., v. r.
predsedníčka VK AS FaF UK

 

Volebný poriadok pre všeobecné voľby zástupcov FaF UK do Akademického senátu UK na funkčné obdobie od 01. 11. 2019 do 31. 10. 2023. (súbor PDF)