[Aktualizované] Doplňovacie voľby do Študentskej časti AS FaF UK

Voľby do ŠČ AS FaF UK sa uskutočnia korešpondenčným spôsobom do 3. februára 2021 do 12:00.


14. 12. 2020 08.00 hod.
Od: AS FaF UK

Aktualizované 15. 1. 2021: 

Volebná komisia AS FaF UK prijala návrh na jednu kandidátku do ŠČ AS FaF UK: 

  • Kristína Hrušková, 3. ročník Mgr. štúdia.

Predsedníčka volebnej komisie AS FaF UK bude informovať oprávnených voličov. 

 


Volebný poriadok (súbor PDF)

Volebný poriadok pre doplňovacie voľby do Študentskej časti akademického senátu FaF UK na funkčné obdobie 2020 – 2022

 

1.      Zástupcovia študentov v ŠČ AS FaF UK sú vždy volení na dva roky a sú volení študentskou časťou akademickej obce fakulty (študentmi a doktorandmi FaF UK).

2.      Kandidáta môže navrhnúť iný člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce FaF UK. Člen akademickej obce môže za kandidáta navrhnúť i samého seba.

3.      Návrh na kandidáta musí obsahovať minimálne tieto údaje (vzor: Príloha č. 1):

a)      meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov,

b)     vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov,

c)      meno a priezvisko kandidáta,

d)     vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou do AS UK.

4.      Navrhovateľ návrh podá cestou elektronickej pošty predsedníčke VK Mgr. Eme Balažovej (balazova168@uniba.sk), a súčasne aj podpredsedovi VK Mgr. Daliborovi Ludvigovi, PhD. (ludvig@fpharm.uniba.sk). Správa musí obsahovať prílohu, ktorou je oskenovaný návrh s náležitosťami podľa odseku 3. Predseda VK potvrdí prijatie návrhu spätným e-mailom a vyzve kandidáta na zaslanie e-mailu, ktorým potvrdí svoj súhlas s kandidatúrou.

5.      Návrhy je možné podať od 7. januára 2021 do 15. januára 2021 do 12.00.

6.      Volebná komisia AS FaF UK v zložení Mgr. Ema Balažová (predsedníčka VK), Mgr. Dalibor Ludvig, PhD., (podpredseda), PharmDr. Andrea Balažová, PhD., (členka), Mgr. Janka Leskovská (členka), Denis Filin (člen), Mgr. Michal Hanko (náhradník) zostaví zoznam kandidátov a zverejní ho dňa 16. januára 2021 na webovom sídle fakulty.

7.      Zoznam voličov pripraví volebná komisia v súčinnosti s príslušným referátom dekanátu FaF UK.

8.       Hlasovacie lístky pripraví predsedníčka volebnej komisie AS FaF UK a spolu s čestným vyhlásením, ktorého vzor sa nachádza v Prílohe č. 2 (ďalej len „čestné vyhlásenie“) tohto volebného poriadku, ich rozpošle členom študentskej časti AO FaF UK prostredníctvom univerzitných mailových adries.

9.       Volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné.

10.  Volič upravuje hlasovací lístok tak, aby bola dodržaná tajnosť hlasovania. V doplňovacích voľbách do ŠČ AS FaF UK volič hlasuje tak, že na volebnom lístku označí zakrúžkovaním (perom) poradového čísla pred menom najviac 1 kandidáta.

11.   Voľby do ŠČ AS FaF UK sa uskutočnia korešpondenčným spôsobom podľa pravidiel uvedených v odsekoch č. 11 až č. 14 v termíne od zverejnenia na webovom sídle fakulty a prostredníctvom elektronickej pošty do 3. februára 2021 do 12:00 (ďalej len „deň konania volieb“).

12.  Korešpondenčné hlasovanie prebieha tak, že člen akademickej obce si vytlačí hlasovací lístok, na ktorom vyznačí svoju vôľu podľa odseku č. 11. Takto označený hlasovací lístok člen akademickej obce vloží do obálky (ďalej len „obálka s hlasovacím lístkom“). Obálku s hlasovacím lístkom člen ŠČ akademickej obce zalepí a následne ju spolu s vyplneným čestným vyhlásením vloží do väčšej obálky (ďalej len „sprievodná obálka“), ktorú zalepí a odošle na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava s označením „Voľby do ŠČ AS FaF UK“ tak, aby bola zásielka doručená adresátovi najneskôr v deň konania volieb alebo uložená na pošte pre adresáta najneskôr v deň predchádzajúci dňu konania volieb.

13.  Člen akademickej obce je povinný v čestnom vyhlásení uviesť popri ďalších požadovaných údajoch aj päťmiestne heslo pozostávajúce z piatich písmen alebo číslic podľa svojho výberu, ktoré taktiež zašle prostredníctvom svojho univerzitného e-mailového konta na e-mailovú adresu: faf.volby@uniba.sk a do predmetu tejto správy uvedie: „hlasoval som vo voľbách do AS FaF UK“. K e-mailovej schránke: faf.volby@uniba.sk má prístup len predsedníčka a členovia volebnej komisie FaF UK. Volebná komisia spravidla v deň konania volieb prevezme všetky doručené sprievodné obálky a následne tieto postupne otvorí a zároveň overí, či hlasujúci člen akademickej obce splnil všetky podmienky podľa prvej vety tohto odseku.

14.  Hlasovacie lístky, ktoré neboli vložené do obálky s hlasovacím lístkom podľa odseku č. 13, sú neplatné. Hlasovacie lístky, ku ktorým nebolo pripojené čestné vyhlásenie spôsobom podľa odseku č. 13, alebo neboli spolu s obálkou s hlasovacím lístkom vložené do sprievodnej obálky, sú neplatné. Hlasovacie lístky pri ktorých člen akademickej obce nesplnil podmienky stanovené v odsekoch č. 11, 13 a 14, sú neplatné. Hlasovacie lístky vložené do sprievodnej obálky bez označenia „Voľby do ŠČ AS FaF UK“, sú neplatné. Na hlasovacie lístky, ktoré boli fakulte doručené neskôr, ako v deň konania volieb do 12:00 hod., sa neprihliada.

15.  Sprievodnú obálku je oprávnená otvoriť len volebná komisia, a to v deň konania volieb o 13.00 hod. Volebná komisia po overení toho, že sprievodná obálka je riadne označená a obsahuje čestné vyhlásenie podľa Prílohy č. 2, ktoré riadne vyplnil a podpísal člen akademickej obce, ako aj obálku s hlasovacím lístkom, porovná heslo uvedené na čestnom vyhlásení s heslom zaslaným podľa odseku č. 14 a vhodí neotvorenú obálku s hlasovacím lístkom do hlasovacej urny. Po vhodení všetkých obálok s hlasovacím lístkom do hlasovacej urny, ktoré boli doručené fakulte do dňa konania volieb, táto hlasovaciu urnu otvorí a po otvorení obálok s hlasovacím lístkom zistí, či sú hlasovacie lístky platné a spočíta hlasovacie lístky a odovzdané hlasy.

16.  Na účely zabezpečenia korešpondenčného hlasovania je dekan fakulty alebo ním poverený zamestnanec povinný zabezpečiť riadne prebratie všetkých zásielok určených fakulte doručených poštou do dňa konania volieb. O úkonoch spojených s preberaním poštových zásielok určených pre fakultu a ich triedením je dekan fakulty alebo ním poverený zamestnanec povinný informovať v čase štrnástich dní pred dňom konania volieb a v deň konania volieb prostriedkami elektronickej komunikácie, telefonicky alebo osobne predsedu volebnej komisie. Predsedníčka volebnej komisie a členovia volebnej komisie sú oprávnení byť prítomní pri preberaní a triedení poštových zásielok v čase podľa predchádzajúcej vety a sú oprávnení vykonávať kontrolu týchto úkonov.

17.  Členovia volebnej komisie budú pracovať dňa 3. februára 2021 od 13.00 hod. Výsledky volieb sa zverejnia v ten istý deň na webovom sídle fakulty.

18.  Volebná komisia fakulty vyhotoví písomnú zápisnicu o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb v najmenej troch rovnopisoch podľa požadovaných náležitostí. Zápisnicu podpisuje predsedníčka a ostatní členovia volebnej komisie fakulty.

19.  Členom ŠČ AS FaF UK na dobu dvoch rokov sa stane 1 kandidát, ktorý získal v poradí najviac platných hlasov. Volebný mandát zástupcu, zvoleného v týchto voľbách, začína dňa 3. februára 2021 a trvá dva roky.

20.  Ak získajú viacerí kandidáti na člena ŠČ AS FaF UK rovnaký počet hlasov, rozhodne o platne zvolenom kandidátovi opakovaná voľba.