Výberové konanie na miesto docenta na Katedre praktickej teológie s nástupom máj 2022

Evanjelická bohoslovecká fakulta vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta docent na Katedre praktickej teológie s nástupom máj 2022


01. 04. 2022 15.40 hod.

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Bartókova 8, 811 02 Bratislava v zastúpení jej dekanom Mgr. Milanom Juríkom, PhD., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného a pracovného miesta:

docent na Katedre praktickej teológie

Predpoklady výkonu práce:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore evanjelická teológia
 • akademický titul  PhD., alebo ThDr. získaný pred rokom 1997 v odbore evanjelická teológia
 • vedecko-pedagogický titul docent v odbore teológia, alebo preukázanie priebežného plnenia kritérií na získanie titulu docent na EBF UK
 • vedecká a publikačná činnosť v odbore
 • znalosť svetového jazyka slovom aj písmom
 • kanonická misia Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku pre vyučovanie teologických predmetov
 • bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

 

Predpokladaný nástup: máj 2022

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na UK sú zverejnené vo Vnútornom predpise č.2/2014.

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov -  (podľa Prílohy č.5 k zákonu č. 553/2003 Z. z. Osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov)

K prihláške do výberového konania je potrebné doložiť:

 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • overené doklady o vzdelaní a požadovaných znalostiach
 • prehľad pedagogických, vedecko-výskumných a organizačných aktivít a prehľad publikácií a citácií za posledných 5 rokov
 • potvrdenie o udelení kanonickej misie
 • vyhlásenie o udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, čestné vyhlásením o plnej spôsobilosti na právne úkony, výpis z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

 

V prihláške uveďte prosím svoju e-mailovú adresu. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

Doklady prosíme dodať najneskôr 14 dní od zverejnenia na adresu:

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Dekanát

Bartókova 8, 811 02 Bratislava

 

V Bratislave,  1. apríla 2022

 

 

Mgr. Milan Jurík, PhD., v.r.

dekan fakulty