Vedenie UK navštívili predstavitelia Šanghajskej univerzity

Prorektorka Univerzity Komenského v Bratislave (UK) pre medzinárodné vzťahy prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., a prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., prijali v utorok 18. decembra 2018 delegáciu Šanghajskej univerzity vedenú jej podpredsedom pre medzinárodné záležitosti Xiatioanom Zhangom, PhD., v sprievode profesora He Shuquana, PhD., a doc. Lu Suying, PhD., z Fakulty ekonómie.


Stretnutia sa zúčastnil aj dekan Fakulty managementu UK prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., vedúca Oddelenia medzinárodných vzťahov UK Mg. Magdaléna Belková,  JUDr. Alexandra Strážnická, PhD., poverená zabezpečovaním agendy ZVaR a Gabriel Weibl, PhD., z Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK.

Zúčastnení predstavili navzájom svoje univerzity, pričom hostia zo Šanghajskej univerzity, ktorá je o tri roky mladšia a v rebríčkoch svetových univerzít sa pohybuje na približne podobných miestach v prvej päťstovke najlepších z nich ako Univerzita Komenského v Bratislave, zablahoželali Vedeniu UK k blížiacej sa storočnici UK. Spoločne prezentovali záujem o partnerskú bilaterálnu spoluprácu oboch univerzít predovšetkým v oblastiach managementu, obchodu, ekonómie, sociálnych vied a medicíny.

Prof. Xiatioan Zhang uviedol tri úrovne možnej spolupráce:

  • výmeny študentov a doktorandov na fakultnej úrovni so vzájomným uznávaním diplomov systémom 1 + 1 (takúto spoluprácu má Šanghajská univerzita napr. s univerzitami vo Fínsku, Švédsku, pobaltských krajinách, ale chýba jej podobné partnerstvo s krajinami strednej Európy – ako uviedli, UK si vyhliadli na podobné partnerstvo ako najprestížnejšiu slovenskú univerzitu),
  • spoluprácu na univerzitnej úrovni
  • a spoluprácu v oblasti výskumu (Šanghajská univerzita disponuje ročným rozpočtom na výskum vo výške 1 miliardy USD).

Svoju víziu spolupráce doplnil o možnosť spoločného organizovania odborných konferencií v Šanghaji a Bratislave, keďže Šanghajská univerzita má aj dostatočne veľký rozpočet na ich financovanie. Informoval o letných pobytoch študentov Šanghajskej univerzity napr. na univerzitách Oxford a Cambridge, ale aj v Štokholme a Helsinkách a tiež o zastúpeniach/pobočkách Šanghajskej univerzity v Japonsku, Uzbekistane, Argentíne a Austrálii.

Prorektorka UK pre medzinárodné vzťahy prof. Daniela Ostatníková navrhla výmenu študentov v rámci programu Erasmus+, účasť študentov Šanghajskej univerzity na letných jazykových školách UK a uzavretie Memoranda o porozumení medzi obomi univerzitami. S hosťami sa dohodli na jeho spoločnej príprave v najkratšom možnom termíne, podľa možnosti začiatkom budúceho roka. 

PhDr. Branislav Slyško