Vedcom roka je Pavol Prokop

Najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života si prevzali ocenenia na podujatí Vedec roka SR. Hlavnú cenu Vedec roka 2021 získal behaviorálny ekológ Pavol Prokop z Prírodovedeckej fakulty UK. Jubilejný 25. ročník podujatia sa uskutočnil 14. júna 2022 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK.


Vedec roka prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, získal ocenenie za objasnenie nových poznatkov o reprodukčných stratégiách a evolučných aspektoch behaviorálnych stratégií podieľajúcich sa na vyhýbaní sa kontaminácii patogénmi. Publikoval vyše 170 vedeckých prác dostupných v databázach Web of Science (WoS) a Nature Index. Za roky 2020 a 2021 získal na svoju publikačnú činnosť 961 SCI ohlasov.

„Je to prestížne ocenenie vedcov Slovenska, ktoré si veľmi vážim. Drvivá väčšina vedcov toto ocenenie nikdy nezíska, preto má pre mňa obzvlášť vysokú hodnotu. Zároveň som rád, že toto ocenenie sa týka behaviorálnej ekológie, ktorá na Slovensku nemá dlhodobú tradíciu," povedal ocenený vedec roka.

Pavol Prokop je na Slovensku priekopníkom behaviorálnej ekológie. Vyučuje na Prírodovedeckej fakulte UK a pracuje ako vedúci vedecký pracovník v Ústave zoológie SAV. Najväčšiu časť svojho výskumu realizuje profesor Prokop v oblasti evolúcie správania sa živočíchov a človeka. Venoval sa Darwinovej aplikácii teórie pohlavného výberu na živé systémy, ale aj vybraným základným emóciám človeka, antrozoológii a hostiteľskoparazitickým vzťahom. V medzikultúrnych výskumoch zasa spolu s kolegami zisťoval vplyvy pomeru pohlaví a stabilitu preferencií uplatňujúcich sa v pohlavnom výbere. Participoval tiež na výskume behaviorálnych stratégií hostiteľov ovplyvnených parazitmi a sexuálnou signalizáciou. 

Mladou vedeckou pracovníčkou je doktorka Lucia Balážová zo Slovenskej akadémie vied, inovátorom roka je profesor Tomáš Brestovič z Technickej univerzity v Košiciach, technológom roka je profesor Michal Hatala z Technickej univerzity v Košiciach a osobnosťou medzinárodnej spolupráce docent Ladislav Hluchý zo Slovenskej akadémie vied.

Organizátorom podujatia je Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. Cieľom podujatia je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.