Stanovisko výskumných univerzít k návrhu novely zákona o vysokých školách a návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania

Bratislava 25. apríla 2017: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo dlho očakávanú legislatívnu úpravu zákonov upravujúcich činnosť vysokých škôl (novela zákona o VŠ a nový zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania). Zásadným cieľom a prínosom má byť väčšia otvorenosť vysokoškolského systému a jeho vyššia kvalita.


Zvýšiť kvalitu vysokoškolského systému je správny cieľ. Kvalitu vysokej školy vytvára rozsiahly komplex procesov a premenných. V navrhovanej legislatívnej úprave sa ministerstvo sústredilo len na niekoľko z nich. Aj to bez väzby na zvyšné okrajové podmienky, ktoré oslabia, resp. až paralyzujú možný pozitívny efekt navrhovaných úprav.

Novela navrhuje zmenu akreditačného orgánu – z „Akreditačnej komisie“ na „Akreditačnú agentúru“, pričom akoby sa mali anulovať 25-ročné skúsenosti v tejto oblasti. Odteraz podstatným majú byť nejaké „akreditačné štandardy“, o ktorých nie je známe takmer nič, a to, že akreditácia má byť postavená na posúdení, či má, prípadne ako má vysoká škola vypracovaný vnútorný systém kvality. Na dôvažok novela umožní obsadzovať na kľúčové miesta profesorov – garantov študijných programov –  osoby, ktoré nemusia spĺňať kritériá pre vymenovanie profesorov – doterajší základný predpoklad zabezpečovania kvality kľúčového personálu na vysokej škole.

Akokoľvek prepracovaný vnútorný systém kvality (novelou navrhovaný na úrovni celej školy) nemôže priniesť očakávaný efekt, ak nebude spojený s pružnejším systémom jeho implementovania na súčasti univerzity. Je všeobecne známe, že zásadný vplyv na kvalitu každej inštitúcie má systém riadenia a manažment. V tejto oblasti ministerstvo nenavrhuje žiadnu zmenu (!), hoci sú nedostatky v tejto oblasti dostatočne známe a o potrebných úpravách v tejto oblasti sa diskutuje už dlhodobo (§7 - §15, §22 - §32, §40, §41 zákona o VŠ).

Je všeobecne známe, že prísne požiadavky na kvalitu musia viesť k diferenciácii vysokých škôl. Navrhovaná úprava naopak diferenciáciu ruší, čím sa aj formálne vytvára priestor na priemernosť, uniformitu a obyčajnosť. Slovenské vysoké školstvo nevyhnutne potrebuje jasnú diferenciáciu hodnotenia a financovania vysokých škôl a ich činností, a to najmä z pohľadu ich poslania a napĺňania úloh pre spoločnosť.

Ministerstvo taktiež upustilo od akýchkoľvek zmien v úpravách hospodárenia vysokých škôl (§16 - §19 zákona o VŠ), hoci viaceré zmeny, ktoré by zjednodušovali fungovanie a zabezpečovali by pružnejšie a transparentnejšie hospodárenie, sú taktiež dlhodobo diskutované.

V oblasti alokácie štátnej dotácie pre vysoké školy (§88a, §89 aktuálnej novely zákona o VŠ) nie je navrhovaný žiaden jednoznačný mechanizmus, ktorý by posilnil kvalitu. Váhové koeficienty pri rozpise dotácie umožňujú (už aj v súčasnosti) takmer akékoľvek prerozdelenie.

Univerzitné prostredie je charakteristické svojou konzervatívnosťou a zotrvačnosťou. Po 15 rokoch platnosti (s minimálnymi zmenami) aktuálneho zákona o VŠ sme očakávali komplexnejšiu úpravu legislatívy. Rozsahom by nemusela byť veľká, ale mala by mať ambíciu odstrániť všeobecne známe nedostatky vo všetkých oblastiach, ktoré sa dotýkajú fungovania a pôsobenia VŠ. Túto ambíciu predložená novela a nový zákon nespĺňajú. Práve naopak, tým, že navrhované úpravy nie sú komplexné, sústreďujú sa iba na jeden problém, riešia ho administratívnym a byrokratickým spôsobom, neprinesú do vysokoškolského prostredia žiadnu (a pritom takú potrebnú) novú kvalitu.

Rektori výskumných univerzít:
Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave
Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Pavol Sovák, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Stanislav Kmeť, rektor Technickej univerzity v Košiciach
Tatiana Čorejová, rektorka Žilinskej univerzity v Žiline
Peter Bielik, rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Jana Mojžišová, rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Rudolf Kropil, rektor Technickej univerzity vo Zvolene