Stanovisko k problému financovania dlhodobého strategického výskumu SR

Dňa 12. júla 2017 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnilo stretnutie predstaviteľov výskumných univerzít a SAV s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti so situáciou pri nakladaní s finančnými prostriedkami štrukturálnych fondov OPVaI, najmä v oblasti financovania dlhodobého strategického výskumu (DSV).


12. 07. 2017 12.57 hod.

Rektori výskumných univerzít: Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Žilinskej univerzity v Žiline, Technickej univerzity vo Zvolene, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, a predseda Slovenskej akadémie vied prijali spoločné stanovisko k problému financovania dlhodobého strategického výskumu SR. Žiadajú v ňom ministra školstva o prehodnotenie výsledkov hodnotenia projektov výzvy DSV a o zabezpečenie urýchleného korektného hodnotenia nezávislými expertmi tak, aby napĺňalo ciele výzvy, operačného programu Výskum a inovácie aj zmysel financovania.

Plné znenie stanoviska výskumných univerzít SR a SAV (pdf súbor)