Správna rada UK zasadala prvýkrát

Na Univerzite Komenského sa dňa 26. januára 2023 konalo prvé zasadnutie novej Správnej rady UK, ktorá sa sformovala po tom, čo vstúpil do platnosti nový vysokoškolský zákon.


Správna rada má 17 členov. 8 z nich vymenoval minister školstva, 6 členov zvolil Akademický senát UK a 2 zvolila študentská časť Akademického senátu UK. Za sedemnásteho člena si členovia na prvom zasadnutí zvolili Pavla Šajgalíka, predsedu Slovenskej akadémie vied. Podľa zákona žrebom určili päťročné funkčné obdobie deviatim členom a dvojročné funkčné obdobie ostatným členom. 

Na zasadnutí schválili Štatút Správnej rady UK. Schválili tiež návrh na určenie platu rektora UK s účinnosťou od 1. februára 2023 a vzali na vedomie návrh rektora na určenie platov dekanom fakúlt UK s účinnosťou od 1. februára 2023. Rada odsúhlasila predložené žiadosti o súhlas s nájmom nehnuteľností.