Rektor UK ocenený Zlatou medailou Masarykovej univerzity

Dňa 28. januára 2019, v deň 100. výročia založenia druhej českej univerzity, začala Masarykova univerzita v Brne (MU) oslavy svojho založenia akademickými obradmi spojenými s udeľovaním Zlatých medailí MU. Z rúk rektora MU doc. PhDr. Mikuláša Beka, PhD., si ju prevzal aj rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.


Rektor MU doc. M. Bek na slávnostnom odovzdávaní pripomenul, že vznik MU úzko súvisí so vznikom Československej republiky a s ideálmi prvého prezidenta T. G. Masaryka, ktorý chcel, aby sa v novom štáte rozvíjali vysoké školy vo vzájomnej konkurencii. Vznik spoločnej republiky podnietil aj zriadenie univerzity v Bratislave, čo prispelo k fungovaniu spoločného štátu a potvrdilo svojbytnosť od Viedne. „A my toto dedičstvo udržiavame a ďalej rozvíjame aj pre tých, ktorí prídu po nás. Veď ako povedal prvý rektor UK v Bratislave prof. Kristián Hynek, je to budúcnosť, ktorá riadi naše činy a ktorej sme povinní sa zodpovedať,“ uviedol rektor UK prof. K. Mičieta na pôde MU.

Rektor UK prof. K. Mičieta ako člen Vedeckej rady MU a slovenský i svetový odborník v botanike bol ocenený Zlatou medailou MU za zaistenie podmienok pre rozvoj excelentného vedeckého výskumu, čím prispel k tomu, aby sa UK stala najvýznamnejšou a medzinárodne uznávanou slovenskou univerzitou, za rozvoj vnútornej kultúry a súdržnosti univerzity a za podporu spolupráce s príbuznými inštitúciami, mimo iných i s Masarykovou univerzitou v Brne. „Veľmi si vážim, udelenie tejto významnej pocty aj ako symbolu našej spolupatričnosti a spolupráce. Rád by som vás ubezpečil, že v Univerzite Komenského v Bratislave a v celej slovenskej akademickej obci máte blízkeho, stabilného a verného partnera,“ poďakoval sa rektor UK.