DUK 2018 o grafitoch, ich hodnotách v minulosti i súčasnosti a o zaujímavej histórii historických nápisov

V stredu 25. júla 2018 sa v Divadle Aréna uskutočnila v poradí štvrtá prednáška Detskej Univerzity Komenského (DUK). Doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD., z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave malým študentom ozrejmil, kedy sú grafity kultúrnymi (historickými) pamiatkami.


"Kto z vás si niekedy do lavice vyryl nejaký obrázok alebo nejaký nápis?" Znela úvodná otázka doc. PhDr. Juraja Šedivého, PhD. Nie je prekvapením, že sa zdvihli všetky ruky. Následne doc. Šedivý malých poslucháčov vyzval, aby si tipli, ako ďaleko do minulosti siaha história grafitov. Povedali by ste, že je to až 2000 rokov a že grafity v latinke sú rovnako staré ako najstaršie doklady nášho písma? 

V úvode prednášky účastníkom vysvetlil pojem grafito/grafity. Ďalej zaradil grafity medzi nadradenú kategóriu historických nápisov a vysvetlil vzájomné súvislosti. Malí študenti na vlastné oči videli, že historické nápisy sa vyskytovali napríklad na kovoch, ako sú mince, krstiteľniach, kovových dvierkach a pod., na stenách, kameni či na dreve. Vznikali tesaním, tepaním, ukladaním malých kúskov vedľa seba (mozaika), maľovaním či nanášaním iných materiálov.

Na území Slovenska sa historické nápisy datujú už od obdobia Keltov a na minciach zo Slovenska sa najčastejšie objavovali mená dôležitých hodnostárov: Coisa, Devil či azda známejšie meno Biatec. Po piatich storočiach nadvlády Keltov strieda toto obdobie rímske, typické skratkovitými nápismi, ako napríklad SACR = sacrum = svätyňa. Doc. Šedivý svojím výkladom a autentickými ukážkami malých poslucháčov uviedol aj do tajov dekódovania skratkovitých nápisov z tých čias. Je zaujímavé, že medzi najstaršie grafity zo starovekých čias na našom území bol reklamný nápis na keramickej amfore na olivový olej, ktorý hovoril o "výborných čiernych olivách".

V 15. storočí už podľa doc. Šedivého môžeme hovoriť o grafitoch, ktoré sprítomňujú konkrétneho človeka - "writera", teda tvorcu grafitu, ktorými sa zasväcuje vytvorené dielo Bohu, či ktoré mohli zachytávať aj dôležité životné udalosti. V ranom novoveku prezentácií jednotlivcov prostredníctvom grafity pribúda, len na exteriéri katedrály v Spišskej Kapitule našiel desiatky "tagov" (teda podpisov "writerov") zo 16. až 18. storočia.

Doc. Juraj Šedivý zodpovedal na dychtivé otázky študentov týkajúce sa hlavne terénneho výskumu, keďže svoj výklad dopĺňal často vlastným výskumným obrazovým materiálom, a podnietil malých poslucháčov uvažovať, kedy sú "grafiťáci" vandalmi a kedy umelcami.

Na najbližšej prednáške, ktorá bude na prelome prázdnin 1. augusta, sa poslucháči DUK od prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, PhD., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK dozvedia, prečo 2 + 2 je 5.

Program Detskej Univerzity Komenského