Konzorcium deviatich univerzít podá projekt na spoločné kurzy a programy

V dňoch 28. - 29. októbra 2019 prebehlo na pôde estónskej Univerzity v Tartu stretnutie zástupcov deviatich univerzít, s ktorými sa bude Univerzita Komenského v Bratislave uchádzať o podporu Európskej komisie v rámci programu Európske univerzity.


Konzorcium pozostáva z týchto inštitúcií: Univerzita v Gente, Univerzita v Bordeaux, Univerzita v Uppsale, Univerzita v Groningene, Univerzita v Baskicku, Univerzita v Göttingene, Írska národná univerzita v Galway, Univerzita v Tartu a Univerzita Komenského v Bratislave. Táto unikátna sieť univerzít predstavuje geografickú, kultúrnu a lingvistickú rozmanitosť (12 európskych miest, 11 európskych jazykov) a má obrovský potenciál šíriť európske hodnoty. 

Rektori a poverení zástupcovia univerzít podpísali memorandum, ktorým potvrdzujú úmysel vytvoriť alianciu európskych univerzít a podať projekt pod názvom ENLIGHT – European university Network to promote quality of LIfe, sustainability and Global engagement through Higher education Transformation.

Jedným z hlavných cieľov európskeho programu je umožniť študentom získať akademický titul štúdiom v niekoľkých krajinách EÚ, a tak prispieť ku konkurencieschopnosti európskych univerzít vo svete. Všetkých deväť univerzít spolu vzdeláva viac ako 312 000 študentov ročne. Študenti sú prítomní aj na tomto stretnutí a od začiatku plánovania projektu sú zapojení do jeho prípravy, keďže sú dôležitými konečnými užívateľmi projektu. Ambíciou tohto projektu je lepšie pripraviť študentov na budúcnosť. Univerzity sa budú uchádzať o finančnú podporu v druhej výzve v programe Európske univerzity. V prvej výzve bolo podporených 17 aliancií, v ktorých nie je zapojená žiadna slovenská univerzita. Úspešný projekt získa 5 miliónov eur na tri roky.

Ďalšie informácie