Je správne pomenovanie Lafranconi alebo Lanfranconi?

Názvy zastávka a Most Lafranconi sú známe nielen pre mnohých obyvateľov Bratislavy. Zastávka je prestupnou stanicou, v blízkosti ktorej sa nachádza aj Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, športové centrum a internát. Podľa koho dostali zastávka aj most svoje pomenovanie? Získali ho podľa talianskeho staviteľa a vynálezcu Enea Graziosa Lanfranconiho (1850 – 1895), ktorý žil a pôsobil v 19. storočí v Bratislave, vo vtedajšom Prešporku. Prišiel sem spolu so svojou rodinou, ktorá dala postaviť aj Lanfranconiho palác, v ňom v súčasnosti sídli Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.


17. 06. 2022 09.17 hod.
Od: Redakcia Našej univerzity

E. G. Lanfranconi vypracoval návrh na reguláciu Dunaja, aby Bratislavu ochránil pred povodňami, a načrtol aj perspektívnu lodnú dopravu. Podarilo sa mu zmapovať Dunaj a zostaviť hydrologickú mapu rieky. Vlastnil aj devínske kameňolomy, v jednom z nich vystaval lanovku a nechal si ju patentovať. Okrem toho bol majiteľom kamenárskeho podniku, ktorý na objednávku mesta spevnil dunajské brehy. Počas pobytu v Bratislave žil v miestach, kde je dnešná Fakulta telesnej výchovy a športu UK a Botanická záhrada UK. Celú túto plochu zaberali jeho pozemky, na ktorých vybudoval park. Práve preto je táto oblasť pomenovaná po ňom – zastávka, most aj internáty. Viac informácií o ňom nájdete v Dvořákovej Piatej knihe o Bratislave z roku 2012.

Ako je to teda s jeho priezviskom? V Pravidlách slovenského pravopisu z r. 2000 je v kapitole III. Písanie slov cudzieho pôvodu (prevzatých slov a cudzích vlastných mien) v časti 1. Hlavné zásady písania slov cudzieho pôvodu napísané, že „v slovenčine sa všeobecne prejavuje tendencia písať aj slová cudzieho pôvodu po ich zdomácnení podľa zásad, ktoré sa uplatňuje pri písaní slov domáceho pôvodu.“ Ďalej sa tieto slová podľa stupňa zdomácnenia rozdeľujú na tri skupiny, pre potreby nášho príspevku je dôležitá ich 3. skupina, a to nezdomácnené slová, čo „sú slová, ktoré sa používajú v pôvodnej podobe.“ Takéto nezdomácnené slová „sú predovšetkým vlastné mená, a to: a) osobné mená, t. j. rodné (krstné) mená a rodinné mená (priezviská), napr. Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Georg Friedrich Händel, Victor Hugo, Charles Gounod.“ Môžeme vidieť, že pravopis týchto mien ostáva zachovaný, malo by to teda tak byť aj pri priezvisku Lanfranconi. Ako sme mohli vidieť na vyššie uvedených príkladoch, nedochádzalo v nich k zmene alebo k vynechaniu nejakého písmena. Teda aj správny názov zastávky a mosta by mal byť Lanfranconi a nie Lafranconi, ktorý je zaužívaný.

Prečo vlastne došlo k tejto chybe? Pravdepodobne sa tento nesprávny názov vytvoril vďaka ľuďom, ktorí v danom mene prestali vyslovovať písmeno n a zjednodušili si ho na Lafranconi. Vplyvom rokov sa toto písmenko z daného mena vytratilo úplne a zostala v platnosti jeho nesprávna podoba Lafranconi.

Ako je to s uvedeným menom dnes? Hoci v bežnej reči stále môžeme počuť pomenovanie Lafranconi, Národná diaľničná spoločnosť spolu s Dopravným podnikom Bratislava zmenili tento nesprávny názov zastávky a mosta. Potvrdili, že došlo ku korektnému zjednoteniu názvoslovia a taktiež, že zmenili skomolený nesprávny názov Lafranconi na správne pomenovanie Lanfranconi.

Lujza Zelenková, Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF UK