DUK 2018 o tom, prečo by sme mali spoznávať svet

Malí študenti Detskej Univerzity Komenského (DUK) si v stredu 8. augusta 2018 v priestoroch Divadla Aréna vypočuli ďalšiu zo série zaujímavých prednášok. V poradí šiestu prednášku s názvom „Prečo by sme mali spoznávať svet?“ si pre deti pripravili prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, ktorý pôsobí aj na Lekárskej fakulte UK, a RNDr. Mgr. Milica Páleníková z jeho tropického tímu.


Prof. Krčméry sa hneď v úvode snažil spolu s deťmi hľadať odpoveď na otázku z nadpisu prednášky. Prirodzenou odpoveďou je zvedavosť. Svet chceme spoznávať, pretože chceme obohatiť seba i svoje okolie. Zároveň však nestačí poznávať svet iba očami. „Keď ideme na detské očné, tam sú nevidiace deti. Oni mnohé veci vidia lepšie, aj keď sú nevidiace, lebo vidia srdcom,“ priblížil deťom svoju osobnú skúsenosť prednášajúci.

Spoločne s RNDr. Páleníkovou následne predstavili prácu ich „Tropic teamu“, ktorý v sebe spája prácu lekárov a sociálnych pracovníkov v najchudobnejších krajinách sveta. Dôležitý je pritom najmä princíp solidarity. Projekty Tropického tímu kladú dôraz na kombináciu zdravotnej pomoci so vzdelávaním.

RNDr. Páleníková deťom ukázala viacero zaujímavých máp sveta. Zamerala sa najmä na porovnanie mapy hladu s mapou politického rizika. „Na mapách môžeme vidieť, že tam, kde sú dnes vojnové konflikty, je aj hlad,“ vysvetlila malým študentom. Prostredníctvom fotiek z Kambodže, Filipín, Haiti či Burundi názorne priblížili biedne podmienky, v akých tamojšie deti žijú.

„Vzdelávanie je jednou z najlepších investícií,“ zdôraznili viackrát obaja prednášajúci. Prof. Krčméry sa túto skutočnosť snažil deťom priblížiť aj prostredníctvom svojich úsmevných zážitkov, keď mu informácie „zachránili krk“.

Po prednáške prof. Krčméry a RNDr. Páleníková odpovedali na zvedavé otázky študentov – napr. za ako dlho sa u človeka prejaví malária, ako ľudia v rozvojových krajinách reagujú na modernú medicínu či aké motivácie ich viedli k tejto práci.

Na študentov DUK 2018 čakajú aj ďalšie zaujímavé prednášky. Na tej najbližšej 15. augusta 2018 študentom doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK, vysvetlí, prečo je šport dobrou investíciou do života.

Program Detskej Univerzity Komenského