Dekankou FSEV UK je opäť doc. Mokrá

Doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD., nastúpila dňa 14. novembra 2018 do druhého funkčného obdobia na post dekanky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK). Do funkcie ju dňa 12. septembra 2018 zvolil Akademický senát FSEV UK (AS FSEV UK). Druhé funkčné obdobie dekanky potrvá do 13. novembra 2022.


O post kandidátky na funkciu dekanky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave sa vo voľbách uchádzala iba súčasná dekanka fakulty doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. Z 11 možných členov AS FSEV UK bolo prítomných 10.

Keďže kandidátka bola len jedna, na jej zvolenie sa vyžadovala nadpolovičná väčšina všetkých členov a členiek AS FSEV UK, t. j. aspoň 6 hlasov. Kandidátka na dekanku bola zvolená počtom hlasov 9/10. AS FSEV UK zvolil doc. JUDr. PhDr. Luciu Mokrú, PhD., za kandidátku na dekanku FSEV UK aj v ďalšom funkčnom období. 

Doc. Mokrá ukončila vysokoškolské vzdelanie v odbore politológia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2003). Ukončila tiež právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2006). Vo svojich vedeckých a pedagogických aktivitách pokračovala na Právnickej fakulte a Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Aktívne sa podieľa na vedení mnohých výskumných vedeckých projektov (ESF, Jean Monnet, APVV) z oblasti európskeho práva a to tak z pohľadu jeho inštitucionálnej výstavby, ako aj aplikačnej praxe. Jej primárnym záujmom sú oblasti štátneho práva, ústavného práva, únijného práva, komunitárneho práva (osobitne agenda rozhodovacích procesov a horizontálneho prerozdelenia kompetencií), medzinárodného práva verejného a súkromného. Aktívne prednáša na viacerých univerzitách v zahraničí (Veľká Británia, Slovinsko, Poľsko, Česká republika, Turecko). Je absolventkou štúdia „Diploma in an Introduction to English and European Union Law“, organizovaného University of Cambridge.