Zahraničné doktorandské programy

Univerzita Komenského je od r. 2013 partnerom projektu Tempus č. 544134:
Enhancing quality of doctoral education at Higher Education Institutions in Uzbekistan (UZDOC)

Program Tempus už od roku 1990 úspešne podporuje reformu a modernizáciu vysokoškolského vzdelávania v partnerských krajinách. Jeho cieľom je tiež zbližovanie systémov vysokoškolského vzdelávania partnerských krajín a EÚ prostredníctvom inštitucionálnej spolupráce. Program Tempus je riadený Európskou komisiou a za realizáciu programu je zodpovedná Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) v Bruseli.

Od 1. decembra 2013 je Univerzita Komenského zapojená ako partner do projektu Tempus č. 544134 Zlepšenie kvality doktorandského vzdelávania na vysokých školách v Uzbekistane (Enhancing quality of doctoral education at Higher Education Institutions in Uzbekistan – UZDOC). Riešenie projektu je plánované na obdobie 3 rokov, a to od 1. decembra 2013 do 30. novembra 2016.

Ciele projektu Tempus UZDOC

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu doktorandského vzdelávania na vysokých školách v Uzbekistane v súlade s princípmi Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania. Ide o štrukturálny projekt, do riešenia ktorého je zapojené aj ministerstvo zodpovedné za vysokoškolské vzdelávanie v partnerskej krajine. Projekt má štyri parciálne ciele, a to:

  • Porozumieť súčasným zákonom a regulačnému rámcu (uzneseniam), ktoré sa vzťahujú na doktorandské štúdium v Uzbekistane
  • Informovať partnerov z vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií o organizácii doktorandského štúdia v rámci Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania.
  • Vypracovať princípy organizácie doktorandských programov
  • Vypracovať národné štandardy pre zabezpečenie kvality doktorandského štúdia

Hlavný cieľ ako aj parciálne ciele projektu vychádzajú z aktuálnej situácie doktorandského štúdia v Uzbekistane, ktoré je v súčasnosti v štádiu reformy a vývoja v súlade s Uznesením o reforme doktorandského štúdia v Uzbekistane (december, 2012)  a jej prijatými aktualizáciami. Táto reforma iniciovala množstvo opatrení, ktoré sú zamerané na zvýšenie kvality doktorandského štúdia. Boli schválené nové právne predpisy a usmernenia, ktoré začínajú uplatňovať vo vzájomnej súčinnosti Ministerstva vysokého a stredného špecializovaného školstva, Akadémia vied, vysokoškolské vzdelávacie inštitúcie a vedecko-výskumné inštitúcie. Preto je práve v tejto etape pre inštitúcie v Uzbekistane odborná a metodická pomoc zo strany partnerov z krajín EÚ veľmi vítaná.

Partneri projektu Tempus UZDOC a jeho koordinácia

Koordinátorom projektu Tempus UZDOC je UNICA (Network of Universities from Capitals of Europe), ktorá združuje 46 univerzít z 35 hlavných miest v rámci štátov Európy. Do projektu Tempus UZDOC sú okrem Univerzity Komenského v Bratislave zapojené špičkové európske univerzity zo Zagrebu, Ríma, Granady a Atén (Tab. 1), ktoré majú veľmi bohaté skúsenosti s realizáciou doktorandských programov. Zapojenie Univerzity Komenského do tohto projektu je ocenením výsledkov, ktoré univerzita dosiahla pri výchove a vzdelávaní doktorandských študentov. Zároveň je to aj veľká výzva a zodpovednosť pri odovzdávaní dosiahnutých skúseností do celkom odlišného systému akademického prostredia v Uzbekistane.

 

Tab. 1 Partneri projektu Tempus UZDOC z Európskej únie

P1

UNICA - Network of Universities from the Capitals of Europe (Belgicko, Brusel) (http://www.unica-network.eu/) - koordinátor projektu

P2

University of Zagreb (Chorvátsko, Zagreb) (http://www.unizg.hr/homepage/about-university)

P3

Sapienza University of Rome (Taliansko, Rím) (http://en.uniroma1.it/)

P4

University of Granada (Španielsko, Granada) (http://www.ugr.es/en/)

P5

Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko) (http://staryweb.uniba.sk/?en)

P6

Athens University of Economics and Business - Research Center (Grécko, Atény) (http://www.aueb.gr/index_en.php)

Keďže ide o štrukturálny projekt, do jeho riešenia je zapojené aj ministerstvo zodpovedné za vysokoškolské vzdelávanie v partnerskej krajine. Ministerstva vysokého a stredného špecializovaného školstva Uzbekistanu vybralo do riešenia projektu päť vysokoškolských uzbeckých inštitúcií zo štyroch kľúčových centier vysokoškolského štúdia, ktoré už od roku 2012 postupne zavádzajú nové prijaté právne predpisy a usmernenia v rámci doktorandského štúdia (Tab. 2).

 

Tab. 2 Partneri projektu Tempus UZDOC z Uzbekistanu

P7

Tashkent Financial Institute (http://www.tfi.uz/?lang=en-US)

P8

Uzbekistan State Institute of Arts and Culture (http://www.dsmi.uz/index.php/en/)

P9

Samarkand Institute of Economics and Service (http://www.sies.uz/index.php/en/)

P10

Karakalpak State University named after Berdakh (http://www.karsu.uz/?lan=4)

P11

Karshi State University (http://qarshidu.uz/index.php/en/)

P12

Ministry of Higher and Secondary Specialised Education of the Republic of Uzbekistan (http://www.edu.uz/en/)

Postup riešenia projektu Tempus UZDOC

Riešenie projektu prebieha v rámci pracovných balíčkov/úloh (WP – work packages) a každý z nich má svoje zodpovedné pracovisko:

 

WP1

Rozvoj: Analýza súčasného stavu (Development: Stocktaking); zodpovedné pracovisko: P3 – Sapienza University of Rome, Taliansko

WP2

Rozvoj: Príklady dobrej praxe doktorandského vzdelávania v rámci Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (Development: EHEA good practices in doctoral education); zodpovedné pracovisko: P5 – Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko

WP3

 Rozvoj: Vývoj organizácie doktorandských študijných programov a zabezpečenia ich kvality (Development: Development of doctoral programmes organisation and quality assurance); zodpovedné pracovisko:  P2 – University of Zagreb, Chorvátsko

WP4

Riadenie projektu (General management of the project); zodpovedné pracovisko: P1 – UNICA, Belgicko

WP5

Šírenie informácií o projekte a jeho výsledkoch (Dissemination); zodpovedné pracovisko: P1 – UNICA, Belgicko)

WP6

Zabezpečenie kvality (Quality assurance); zodpovedné pracovisko: P6 - AUEB – RC, Grécko

WP7

Využitie výsledkov projektu (Exploitation); zodpovedné pracovisko: P8 – Tashkent Financial Institute, Uzbekistan.

 

Úloha Univerzity Komenského v Bratislave v projekte Tempus UZDOC

Hlavnou úlohou UK v tomto projekte je v rámci pracovnej úlohy č. 2 koordinovať a odborne usmerňovať prenos osvedčených postupov a príkladov dobrej praxe doktorandského vzdelávania v rámci Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania do systému doktorandského štúdia v Uzbekistane. Počas riešenia projektu sa postupne uskutočnia štyri študijné stretnutia partnerov projektu. Prvé z nich sa už konalo v dňoch 30. 6. až 2. 7. 2014 v Taškentskom finančnom inštitúte (Uzbekistan) (Obr. 1). Druhé stretnutie sa uskutoční na Univerzite v Zagrebe (Chorvátsko) v dňoch 27. až 29. 10. 2014 a tretie sa bude konať na Univerzite v Granade (Španielsko) v dňoch 23. až 24. 3. 2015. Štvrté študijné stretnutie sa uskutoční v júni 2014 v Bratislave a za jeho organizáciu bude zodpovedná UK.

Riešitelia z UK poskytujú nevyhnutné expertízy a vstupujú aj do ďalších projektových aktivít v rámci vyššie uvedených pracovných úloh. Sú aktívne zapojení do analýzy právnych predpisov a regulatív, ktoré v Uzbekistane upravujú doktorandské štúdium a budú sa podieľa aj na príprave príručky na vypracovanie odporúčaní pre štruktúru doktorandského štúdia a odporúčaní pre národné štandardy na zabezpečenie kvalitného doktorandského štúdia v Uzbekistane.

V prípade vašich otázok k riešeniu projektu sa môžete kontaktovať na riešiteľov projektu Tempus UZDOC z Univerzity Komenského v Bratislave.

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium UK v Bratislave, zodpovedný riešiteľ za projekt Tempus UZDOC na UK (dusan.mesko(at)rec.uniba.sk)
prof. RNDr. Mária Kozová, CSc., PriF UK v Bratislave (kozova(at)fns.uniba.sk)

Účastníci prvého študijného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v Taškentskom finančnom inštitúte v Uzbekistane v dňoch 30. 6. až 2. 7. 2014 (Foto: archív projektu Tempus UZDOC)