Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami (CPŠ)

PaedDr. Elena Mendelová, CSc.

Rektorát UK, Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
riaditeľ
Telefón
02/602 95 166
Miestnosť
FMFI UK, I-40
Publikačná činnosť

Mgr. Renáta Dubovecká

Rektorát UK, Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
odborný zamestnanec
Telefón
02/602 95 573
Miestnosť
FMFI, I-38
Publikačná činnosť

Monika Hegedüšová

Rektorát UK, Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
odborný zamestnanec
Telefón
02/602 95 515
Miestnosť
I 41
Poznámka

Mgr. Mária Stankovičová

Rektorát UK, Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
odborný zamestnanec
Telefón
02/602 95 515
Miestnosť
FMFI, I - 41
Publikačná činnosť

PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský

Rektorát UK, Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
odborný zamestnanec
Publikačná činnosť