Prorektorka pre legislatívu

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.
e-mail: maria.patakyovauniba.sk
Šafárikovo námestie 6
814 99  Bratislava 1
NB č. d. 119
Tel.: 421 2 59244 109
Fax: 421 2 52963 836

Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., sa narodila 14. mája 1963. V roku 1985 absolvovala štúdium práva na Právnickej fakulte UK s cenou rektora UK. Internú ašpirantúru v odbore hospodárske právo  ukončila v roku 1992, v roku 2000 sa habilitovala na docentku v odbore obchodné právo, v roku 2010 bola po inauguračnom konaní na Univerzite Komenského vymenovaná za profesorku v odbore obchodné a finančné právo. Na Právnickej fakulte UK pôsobí od roku 1986, kde v rokoch 2003 – 2011 zastávala pozíciu prodekanky. V rokoch 1995 až 2007 absolvovala štyri zahraničné študijné pobyty – v Taliansku, USA, Grécku a Veľkej Británii. V roku 2007 úspešne ukončila dvojročný program Cambridge Diploma in Introduction to English and European Law. Bola členkou predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja (2006 – 2009), v súčasnosti  je členkou rady APVV pre spoločenské vedy, členkou predsedníctva European C-Law (Krakow, Poľsko), členkou za SR v European Academy of Private Lawyers (Pavia, Taliansko) a členkou za SR v European Model Company Act Group a i. Od februára 2011 je prorektorkou Univerzity Komenského v Bratislave.