2. zasadnutie AS UK

Deň konania zasadnutia:  16. decembra 2015 (streda)

Čas konania zasadnutia:  13.00 hod.

Miesto konania zasadnutia:  Právnická fakulta UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Miestnosť:  Auditorium maximum (2. posch.)

 

Návrh programu zasadnutia: 

  1. Otvorenie.
  2. Schválenie programu.
  3. Voľba návrhovej komisie.
  4. Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu.
    (písomne prekladá: doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK)
  5. Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu.
    (písomne prekladá: doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK)
  6. Žiadosti o predchádzajúci súhlas s nájmom nehnuteľného majetku.
    (písomne prekladá: MUDr. Erika Macháčová, PhD., predsedníčka Finančnej komisie AS UK)

    6a. Žiadosť o predchádzajúci súhlas s uzavretím koncesnej zmluvy.
    (písomne prekladá: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan FaF UK)

  7. Návrh na udelenie súhlasu na uzavretie dohody o urovnaní.
    (písomne prekladá: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK)
  8. Návrh ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR na vymenovanie člena Správnej rady UK zastupujúceho študentskú časť Akademického senátu UK.
  9. Voľba členov komisií AS UK z radov nečlenov Akademického senátu UK.
  10. Návrh na zmenu uznesenia č. 3. 6/2014 zo zasadnutia AS UK dňa 11.11.2014.
    (písomne prekladá: Mgr. Jana Šmelková, členka AS UK, predsedníčka ŠRVŠ)
  11. Vyhlásenie doplňujúcich volieb delegátov UK do Študentskej rady vysokých škôl.
    (písomne prekladá: Mgr. Jana Šmelková, členka AS UK, predsedníčka ŠRVŠ)
  12. Informácie členov Vedenia UK.
  13. Otázky na členov Vedenia UK.
  14. Rôzne.
  15. Záver.