Študentská časť AS UK

Študentská časť AS UK má 26 členov. Každú fakultu UK zastupujú v AS UK dvaja zástupcovia študentskej časti jej akademickej obce. Pre účely volieb do AS UK tvorí celá študentská časť akademickej obce fakulty jeden volebný obvod.

Študentská časť AS UK pracuje formou neformálnych pracovných stretnutí jej členov alebo formou zasadnutí. Zasadnutia študentskej časti AS UK sú verejné. 

Študentskú časť AS UK zastupujú navonok a jej prácu organizujú a riadia dvaja podpredsedovia AS UK zo študentskej časti AS UK.

Členovia študentskej časti AS UK

Bc. Daniel Zigo (PraF UK)
Bc. Daniel Zigo
(PraF UK)

podpredseda AS UK
podpredseda finančnej komisie
člen komisie pre vysok. internáty a ubytovanie
člen právnej komisie
Mgr. Róbert Zsembera (PdF UK)
Mgr. Róbert Zsembera
(PdF UK)

podpredseda AS UK
predseda komisie pre vysok. internáty a ubytovanie
člen právnej komisie
Ing. Tomáš Balala (RKCMBF UK)
Ing. Tomáš Balala
(RKCMBF UK)

člen pedagogickej a vedeckej komisie
Monika Čičová (FaF UK)
Monika Čičová
(FaF UK)

členka komisie pre vysok. internáty a ubytovanie
Daniel Fraňo (FSEV UK)
Emil Hankovský
(EBF UK)

člen komisie pre vysok. internáty a ubytovanie
člen volebnej a mandátovej komisie
Emil Hankovský (EBF UK)
Miloš Chalachan
(FaF UK)

člen finančnej komisie
Miloš Chalachan (FaF UK)
Mgr. Marek Pleva
(FMFI UK)

člen komisie pre vysok. internáty a ubytovanie
člen komisie pre rozvoj a IT
Dott. Peter Juhás (RKCMBF UK)
Tomáš Rokos
(LF UK)

člen komisie pre vysok. internáty a ubytovanie
Mgr. Marek Pleva (FMFI UK)
MUDr. Tomáš Šimurda
(JLF UK)

člen pedagogickej a vedeckej komisie
Tomáš Rokos (LF UK)
RNDr. Eva Viglašová
(PriF UK)

členka finančnej komisie
členka komisie pre vysok. internáty a ubytovanie
členka pedagogickej a vedeckej komisie
PhDr. Mária BartekováFM UK
Bc. Richard BugáňFTVŠ UK
Bc. Karol CagáňFM UK
Mgr. Valéria Terézia DančiakováEBF UK
Mgr. Michaela DénešováFSEV UK
Bc. Askar GafurovFMFI UK
RNDr. Lukáš KarlíkPriF UK
Mgr. Tomáš MalecFSEV UK
Daniel MančíkJLF UK
Martin PadúchLF UK
Bc. Zuzana Pallová PdF UK
Mgr. Viktor SvetskýFiF UK
mandát je od 7. júna 2017 uprázdnenýFiF UK
mandát je od 21. júna 2017 uprázdnenýFTVŠ UK
mandát je od 23. augusta 2017 uprázdnenýPraF UK
mandát je od 1. septembra 2017 uprázdnenýRKCMBF UK

Zasadnutia 2017

10. zasadnutie (21.06.2017)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

9. zasadnutie (03.05.2017)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

8. zasadnutie (08.03.2017)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

Hlasovanie per-rollam (04.02.-06.02.2017)

zápisnica

vizualizácia loga ŠCAS

Zasadnutia 2016

1. zasadnutie (15.02.2016)

pozvánka

prezenčná listina

uznesenia

zápisnica

2. zasadnutie (02.03.2016)

pozvánka

prezenčná listina

uznesenie

zápisnica

3. zasadnutie (25.05.2016)

pozvánka

prezenčná listina

uznesenia

komuniké

4. zasadnutie (22.06.2016)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

5. zasadnutie (26.10.2016)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

6. zasadnutie (18.-20.11.2016)

výjazdové zasadnutie ŠČ AS UK v priestoroch CĎV UK Modra - Harmónia

7. zasadnutie (14.12.2016)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

Zasadnutia 2015

v roku 2015 sa zasadnutie študentskej časti nekonalo