Študentská časť AS UK

Študentská časť AS UK má 26 členov. Každú fakultu UK zastupujú v AS UK dvaja zástupcovia študentskej časti jej akademickej obce. Pre účely volieb do AS UK tvorí celá študentská časť akademickej obce fakulty jeden volebný obvod.

Študentská časť AS UK pracuje formou neformálnych pracovných stretnutí jej členov alebo formou zasadnutí. Zasadnutia študentskej časti AS UK sú verejné. 

Študentskú časť AS UK zastupujú navonok a jej prácu organizujú a riadia dvaja podpredsedovia AS UK zo študentskej časti AS UK.

Členovia študentskej časti AS UK

Bc. Daniel Zigo (PraF UK)
Bc. Daniel Zigo
(PraF UK)

podpredseda AS UK
podpredseda finančnej komisie
člen komisie pre vysok. internáty a ubytovanie
člen právnej komisie
Bc. Róbert Zsembera (PdF UK)
Bc. Róbert Zsembera
(PdF UK)

podpredseda AS UK
predseda komisie pre vysok. internáty a ubytovanie
člen právnej komisie
Ing. Tomáš Balala (RKCMBF UK)
Ing. Tomáš Balala
(RKCMBF UK)

člen pedagogickej a vedeckej komisie
Monika Čičová (FaF UK)
Monika Čičová
(FaF UK)

členka komisie pre vysok. internáty a ubytovanie
Bc. Monika Firbasová (FiF UK)
Bc. Monika Firbasová
(FiF UK)

členka komisie pre rozvoj a informačné technológie
členka volebnej a mandátovej komisie
Daniel Fraňo (FSEV UK)
Daniel Fraňo
(FSEV UK)

člen právnej komisie
Emil Hankovský (EBF UK)
Emil Hankovský
(EBF UK)

člen komisie pre vysok. internáty a ubytovanie
člen volebnej a mandátovej komisie
Miloš Chalachan (FaF UK)
Miloš Chalachan
(FaF UK)

člen finančnej komisie
Dott. Peter Juhás (RKCMBF UK)
Dott. Peter Juhás
(RKCMBF UK)

člen volebnej a mandátovej komisie
Bc. Pavol Lím (FM UK)
Bc. Pavol Lím
(FM UK)

Bc. Christián Malchárek (FM UK)
Bc. Christián Malchárek
(FM UK)

člen finančnej komisie
Mgr. Marek Pleva (FMFI UK)
Mgr. Marek Pleva
(FMFI UK)

člen komisie pre vysok. internáty a ubytovanie
Tomáš Rokos (LF UK)
Tomáš Rokos
(LF UK)

člen komisie pre vysok. internáty a ubytovanie
MUDr. Tomáš Šimurda (JLF UK)
MUDr. Tomáš Šimurda
(JLF UK)

člen pedagogickej a vedeckej komisie
Mgr. Jana Šmelková (PraF UK)
Mgr. Jana Šmelková
(PraF UK)

členka finančnej komisie
členka právnej komisie
Bc. Jana Štefaňáková (FSEV UK)
Bc. Jana Štefaňáková
(FSEV UK)

členka komisie pre vysok. internáty a ubytovanie
RNDr. Eva Viglašová (PriF UK)
RNDr. Eva Viglašová
(PriF UK)

členka finančnej komisie
členka komisie pre vysok. internáty a ubytovanie
členka pedagogickej a vedeckej komisie
 
Bc. Richard BugáňFTVŠ UK
Mgr. Valéria Terézia DančiakováEBF UK
Bc. Askar GafurovFMFI UK
Mgr. Lukáš KarlíkPriF UK
Mgr. Milan Kováč
FTVŠ UK
Daniel MančíkJLF UK
Martin PadúchLF UK
Zuzana Pallová PdF UK
Mgr. Viktor SvetskýFiF UK

Zasadnutia 2015

v roku 2015 sa zasadnutie študentskej časti nekonalo

Zasadnutia 2016

1. zasadnutie (15.02.2016)

pozvánka

prezenčná listina

uznesenia

zápisnica

2. zasadnutie (02.03.2016)

pozvánka

prezenčná listina

uznesenie

zápisnica

3. zasadnutie (25.05.2016)

pozvánka

prezenčná listina

uznesenia

komuniké

4. zasadnutie (22.06.2016)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

5. zasadnutie (26.10.2016)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

6. zasadnutie (18.-20.11.2016)

výjazdové zasadnutie ŠČ AS UK v priestoroch CĎV UK Modra - Harmónia

7. zasadnutie (14.12.2016)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

Zasadnutia 2017

8. zasadnutie (08.03.2017)

pozvánka

prezenčná listina

komuniké

Hlasovanie per-rollam (04.02.-06.02.2017)

zápisnica

vizualizácia loga ŠCAS