Predsedníctvo AS UK

Predsedníctvo AS UK je iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán AS UK, ktorý plní úlohy spojené so zabezpečovaním činnosti AS UK.

Predsedníctvo AS UK sa skladá z jedného zástupcu z každej fakulty. Z titulu svojej funkcie sú jeho členmi aj predseda AS UK a podpredsedovia AS UK. Podpredsedovia zo zamestnaneckej časti AS UK sa zároveň považujú za zástupcov fakulty v Predsedníctve AS UK. Podpredsedovia zo študentskej časti AS UK sa nepovažujú za zástupcov fakulty v Predsedníctve AS UK.

Zloženie

Predseda AS UK:

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.

FMFI UK

Podpredsedovia AS UK:
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.JLF UK
doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.PriF UK
Bc. Daniel ZigoPraF UK

Bc. Róbert Zsembera

PdF UK

Členovia predsedníctva:
doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.LF UK
PhDr. Katarína Cabanová, PhD.PdF UK
Mgr. Andrea Figulová, PhD.FSEV UK
Mgr. Gašpar FroncRKCMBF UK
prof. PhDr. František Gahér, CSc.FiF UK
Mgr. Radoslav Hanus, PhD.EBF UK
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.FM UK
JUDr. Peter Lukáčka, PhD.PraF UK
doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD.FTVŠ UK
mandát je uprázdnený od 9. marca 2017FaF UK

Pôsobnosť

Pôsobnosť Predsedníctva AS UK upravuje čl. 9 ods. 5 Rokovacieho poriadku AS UK.

Predsedníctvo AS UK najmä

  1. vykonáva kontrolu plnenia uznesení AS UK,
  2. zabezpečuje prípravu zasadnutí AS UK,
  3. pred zvolaním riadneho zasadnutia AS UK prerokúva návrh jeho programu,
  4. v čase medzi zasadnutiami AS UK riadi prácu komisií AS UK,
  5. vyhlasuje doplňovacie voľby do AS UK,
  6. vykonáva pôsobnosť v mandátových veciach,
  7. podáva návrh na odvolanie člena AS UK,
  8. zaujíma stanovisko k návrhu rektora na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zrušenie fakúlt a ďalších súčastí UK,
  9. schvaľuje návrh rektora na určenie tajomníka AS UK,
  10. plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí AS UK.

Zasadnutia 2015

1. zasadnutie (09.12.2015)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2016

2. zasadnutie (24.02.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

3. zasadnutie (13.04.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

4. zasadnutie (18.05.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

5. zasadnutie (15.06.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

6. zasadnutie (21.09.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

7. zasadnutie (19.10.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

8. zasadnutie (07.12.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2017

10. zasadnutie (26.04.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

9. zasadnutie (03.03.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica