Vedecká komisia AS UK

Zloženie

Predseda komisie:

doc. RNDr. Martin Putala, CSc.

PriF UK

Tajomník komisie:

funkcia je neobsadená

 

Členovia komisie:
Ing. Tomáš BalalaRKCMBF UK
Monika ČičováFaF UK
doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. FSEV UK
Mgr. Milan KováčFTVŠ UK
prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.JLF UK
doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD.PdF UK
Mgr. Marek Neština, PhD.EBF UK
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. FiF UK
MUDr. Tomáš ŠimurdaJLF UK
prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD. (nečlen AS UK)FMFI UK
doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. FaF UK
RNDr. Eva ViglašováPriF UK

Pôsobnosť

Náplň činnosti Vedeckej komisie AS UK upravuje čl. 11 ods. 6 Rokovacieho poriadku AS UK.

Vedecká komisia AS UK najmä

  1. prerokúva návrh rektora na vymenovanie a odvolanie členov Vedeckej rady UK,
  2. sleduje úroveň vedeckého výskumu na UK a fakultách, hodnotí ju porovnávaním s ostatnými vedeckými pracoviskami v Slovenskej republike i v zahraničí,
  3. prerokúva správu o hodnotení vedeckovýskumnej činnosti UK za príslušné obdobie,
  4. vyjadruje sa k deleniu prostriedkov UK určených na vedu a spolufinancovanie vedeckých projektov.

Zasadnutia 2015

v roku 2015 sa zasadnutie komisie nekonalo

Zasadnutia 2016

1. zasadnutie (17.06.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

2. zasadnutie (30.11.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2017

3. zasadnutie (01.03.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica