Právna komisia AS UK

Zloženie

Predsedníčka komisie:

Mgr. Petronela Luprichová, PhD.

PraF UK

Podpredseda komisie:

funkcia je neobsadená

 

Členovia komisie:
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.JLF UK
Bc. Lukáš Bis (nečlen AS UK)PraF UK
Mgr. Martin Daňko, PhD.PraF UK
PhDr. Anikó Dušíková, PhD.FiF UK
doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. PriF UK
Daniel FraňoFSEV UK
Mgr. Gašpar FroncRKCMBF UK
JUDr. Peter Lukáčka, PhD.PraF UK
Mgr. Jana ŠmelkováPraF UK
Bc. Filip Vincent (nečlen AS UK) PraF UK
Bc. Daniel Zigo
PraF UK
Bc. Róbert ZsemberaPdF UK

Pôsobnosť

Náplň činnosti Právnej komisie AS UK upravuje čl. 11 ods. 5 Rokovacieho poriadku AS UK.

Právna komisia AS UK najmä

  1. zaujíma stanovisko k návrhom vnútorných predpisov UK, ktoré schvaľuje AS UK a k návrhu štatútu Správnej rady UK; môže zaujať stanovisko k ostatným návrhom vnútorných predpisov UK a k vnútorným predpisom UK,
  2. zaujíma stanovisko k návrhom vnútorných predpisov fakúlt UK, ktoré AS UK schvaľuje,
  3. posudzuje súlad vnútorných predpisov UK a vnútorných predpisov súčastí UK so Štatútom UK a podľa potreby predkladá orgánom akademickej samosprávy UK a orgánom akademickej samosprávy fakúlt UK návrhy na prijatie príslušných opatrení,
  4. pripravuje návrhy Rokovacieho poriadku AS UK a Zásad volieb do AS UK,
  5. pripravuje právne analýzy problémov, ktorých riešenie je v kompetencii AS UK a ďalšie materiály s právnym obsahom.

Zasadnutia 2015

v roku 2015 sa zasadnutie komisie nekonalo

Zasadnutia 2016

1. zasadnutie (22.02.2016)

pozvánka

prezenčná listina

záznam nebol vyhotovený

2. zasadnutie (06.04.2016)

pozvánka

prezenčná listina

pripomienky k Študijnému poriadku RKCMBF UK

zápisnica nebola vyhotovená

3. zasadnutie (11.05.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

4. zasadnutie (08.06.2016)

pozvánka

prezenčná listina

záznam nebol vyhotovený

5. zasadnutie (19.10.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica nebola vyhotovená

6. zasadnutie (30.11.2016)

pozvánka

prezenčná listina

výpis uznesení

hlasovanie per-rollam

Zasadnutia 2017

8. zasadnutie (19.04.2017)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

7. zasadnutie (01.03.2017)

pozvánka

prezenčná listina

záznam