Pedagogická komisia AS UK

Zloženie

Predsedníčka komisie:

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

FiF UK

Tajomník komisie:

funkcia je neobsadená

 

Členovia komisie:
Ing. Tomáš BalalaRKCMBF UK
Lukáš Bis (nečlen AS UK)PraF UK
PaedDr. Dagmar Blight, PhD.PdF UK
doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.LF UK
doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. PriF UK
Mgr. Gašpar FroncRKCMBF UK
Bc. Askar GafurovFiF UK
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.FM UK
Bc. Viktor Kobielsky (nečlen AS UK)PraF UK
prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.FaF UK
Ing. Veronika Miťková, PhD. FSEV UK
Zuzana Pallová PdF UK
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. (nečlen AS UK)FMFI UK
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.FMFI UK
Mgr. Ľubor Tománek, PhD.FTVŠ UK

Pôsobnosť

Náplň činnosti Pedagogickej komisie AS UK upravuje čl. 11 ods. 4 Rokovacieho poriadku AS UK.

Pedagogická komisia AS UK najmä

  1. zaujíma stanovisko k návrhom Študijného poriadku UK a študijných poriadkov fakúlt UK,
  2. zaujíma stanovisko k návrhu Štipendijného poriadku UK,
  3. zaujíma stanovisko k návrhu výročnej správy o činnosti UK,
  4. zaujíma stanoviská k zásadným otázkam spojeným s pedagogickým procesom a doktorandským štúdiom na UK,
  5. zaujíma stanoviská k zásadným otázkam spojeným s mobilitnými programami a medzinárodnými vzťahmi UK.

Zasadnutia 2015

v roku 2015 sa zasadnutie komisie nekonalo

Zasadnutia 2016

1. zasadnutie (11.05.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

2. zasadnutie (12.10.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

3. zasadnutie (30.11.2016)

pozvánka

prezenčná listina

zápisnica

Zasadnutia 2017