Doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl

Uznesenie č. 76/2017
z 10. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 3. mája 2017

Akademický senát UK podľa čl. 4 ods. 3 až 5 Štatútu Študentskej rady vysokých škôl a čl. 30 ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu UK

I.

vyhlasuje doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2016 - 2018 na uprázdnený mandát delegáta UK vo volebnom obvode FaF UK,

II.

určuje obdobie na vykonanie doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl od 4. mája 2017 do 26. mája 2017 a od 25. septembra 2017 do 27. októbra 2017.

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
predseda Akademického senátu UK

Zápisnice z doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl (2017)

Farmaceutická fakulta UK  (18.10.2017)