Doplňovacie voľby do Akademického senátu UK

Vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti AS UK

Uznesenie č. 12 z 9. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 3. marca 2017

Predsedníctvo Akademického senátu UK podľa čl. 13 ods. 1 a 2 Zásad volieb do Akademického senátu UK

I.

vyhlasuje doplňovacie voľby do Akademického senátu UK na uprázdnené miesta členov študentskej časti Akademického senátu UK vo volebných obvodoch FTVŠ UK a JLF UK,

II.

určuje obdobie na hlasovanie v doplňovacích voľbách do Akademického senátu UK od 3. marca 2017 do 25. apríla 2017.

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
predseda Akademického senátu UK

Zápisnice z doplňovacích volieb do študentskej časti AS UK (marec - apríl 2017)

Fakulta telesnej výchovy a športu UK  (04.04.2017)

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine

Vyhlásenie doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti AS UK

Uznesenie č. 41/2017 z 9. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 8. marca 2017

Akademický senát UK podľa čl. 13 ods. 1 a 2 Zásad volieb do Akademického senátu UK

I.

vyhlasuje doplňovacie voľby do Akademického senátu UK na uprázdnené miesto jedného člena zamestnaneckej časti Akademického senátu UK vo volebnom obvode FaF UK,

II.

určuje obdobie na hlasovanie v doplňovacích voľbách do Akademického senátu UK od 3. marca 2017 do 25. apríla 2017.

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
predseda Akademického senátu UK

Zápisnica z doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti AS UK (marec - apríl 2017)

Farmaceutická fakulta UK  (06.04.2017)