5. Ubytovanie, Štipendiá a Študenti so špecifickými potrebami

VP č. 10/2016

Smernica rektora UK, ktorá upravuje pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity UK.

<output>Smernica rektora UK, ktorá upravuje pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity Univerzity Komenského v Bratislave.</output>

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 3/2011.

Predpis je platný a účinný od 31. 05. 2016.

Prílohy:

VP č. 23/2014

Smernica rektora UK k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami.

<output>Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami.</output>

Predpis je platný a účinný od 15. 10. 2014.

Prílohy:

VP č. 2/2017

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 9/2013 Štipendijný poriadok UK v znení dodatkov č. 1 a 2.

Predpis bol vydaný dňa 13. 03. 2017.

VP č. 20/2016

schválený AS UK Dodatok č. 2 k VP č. 9/2013 Štipendijný poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 14. 12. 2016.

VP č. 23/2015

schválený AS UK Dodatok č. 1 k VP č. 9/2013 Štipendijný poriadok UK.

Predpis je platný a účinný od 21. 10. 2015.

VP č. 9/2013

schválený AS UK Štipendijný poriadok UK.

<output>schválený Akademickým senátom UK v Bratislave Štipendijný poriadok UK v Bratislave.</output>

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 13/2008.

Predpis je platný od 19. 06. 2013 a účinný od 01. 09. 2013.

VP č. 5/2007

schválený AS UK Pravidlá pre stanovenie ceny za ubytovanie vo vysokoškolských internátoch UK.

Predpis je platný od 13. 06. 2007 a účinný od 01. 09. 2007.

Príkaz rektora UK č. 3/2016

Harmonogram ubytovacieho procesu na akademický rok 2016/2017.

Predpis je platný a účinný od 31. 05. 2016.

Príkaz rektora UK č. 5/2016

Dodatok č. 1 k príkazu rektora UK č. 8/2008 o postupe pri uzatváraní zmlúv o ubytovaní.

<output>Dodatok č. 1 k príkazu rektora UK č. 8/2008 o postupe pri uzatváraní zmlúv o ubytovaní.</output>

Predpis je platný a účinný od 28. 07. 2016.

Príkaz rektora č. 8/2008

Postup pri uzatváraní zmlúv o ubytovaní.

Predpis je platný a účinný od 10. 07. 2008.

Zobrazuje sa 6 súborov, od 1 do 6 z 6.