Vnútorné predpisy UK ročník 2017

VP č. 10/2017

Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2017/2018.

Predpis je platný od 24. 04. 2017 a účinný od 01. 09. 2017.

Prílohy:

VP č. 9/2017

Smernica rektora UK, ktorou sa určujú pravidlá pre stanovenie cien za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 5/2007.

Predpis je platný a účinný od 20. 04. 2017.

VP č. 8/2017

Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 10/2016.

Predpis je platný a účinný od 20. 04. 2017.

Prílohy:

VP č. 7/2017

Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 12/2013 Smernici rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.

Predpis je platný a účinný od 28. 03. 2017.

VP č. 6/2017

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 20/2014 Rokovací poriadok AS UK v znení dodatkov č. 1 a 2.

Predpis bol vydaný dňa 09. 03. 2017.

Prílohy:

VP č. 5/2017

schválený AS UK Dodatok č. 2 k VP č. 20/2014 Rokovací poriadok AS UK.

Predpis je platný a účinný od 08. 03. 2017.

VP č. 4/2017

Smernica rektora UK, ktorou sa bližšie určujú podmienky výkonu kontroly požívania alkoholu, omamných a psychotropných látok na UK.

Predpis je platný a účinný od 17. 03. 2017.

VP č. 3/2017

Smernica rektora UK Dodatok č. 5 k VP č. 10/2009 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Organizačný poriadok Rektorátu UK v Bratislave.

Predpis je platný od 13. 03. 2017 a účinný od 01. 04. 2017.

Prílohy:

VP č. 2/2017

schválený AS UK Úplné znenie VP č. 9/2013 Štipendijný poriadok UK v znení dodatkov č. 1 a 2.

Predpis bol vydaný dňa 13. 03. 2017.

VP č. 1/2017

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 9/2009 Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Platový poriadok UK v znení dodatkov č. 1 až 7.

Predpis bol vydaný dňa 01. 03. 2017.

Príkaz rektora UK č. 2/2017

Plán dovoleniek na rok 2017.

Predpis je platný a účinný od 09. 02. 2017.

Príkaz rektora UK č. 1/2017

Vymenovanie členov Škodovej komisie Rektorátu UK a centrálne financovaných súčastí UK.

Predpis je platný a účinný od 11. 01. 2017.

Zobrazuje sa 12 súborov, od 1 do 12 z 12.