Akademická knižnica UK

Akademická knižnica UK (AK UK) bola zriadená rozhodnutím rektora ako centrálne vedecko-informačné, bibliografické, koordinačné a poradenské pracovisko Univerzity Komenského v Bratislave. AK UK komplexne zabezpečuje odborné činnosti na úseku správy, spracúvania a sprístupňovania knižničných fondov; spolupracuje pri tvorbe a aplikácii medzinárodných a národných noriem a štandardov.

AK UK nie je klasickou kamennou knižnicou; informačné zabezpečenie pedagogického procesu, vedy a výskumu pre 13 fakúlt UK je realizované prostredníctvom fakultných knižníc, ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach Bratislavy, resp. aj v iných mestách SR. Organizačný a prevádzkový poriadok AK UK podrobnejšie upravuje postavenie, organizačnú štruktúru, personálne a finančné zabezpečenie AK UK. Služby sú poskytované v súlade s Knižničným a výpožičným poriadkom Akademickej knižnice UK.

ENGLISH VERSION           Facebook AK UK      

Aktuality

NOVÉ SKÚŠOBNÉ PRÍSTUPY: referenčný manažér Citace PRO (viac info o registrácii a používaní tu; priamy prístup k Citace PRO), výber z Taylor & Francis a iné.

Portál informačnej a mediálnej gramotnosti prístupný na adrese http://midas.uniba.sk.

<output>Portál informačnej a mediálnej gramotnosti získal cenu Slovenskej asociácie knižníc za aktívny čin knižnice - SAKAČIK 2015.</output>

<output>Portál informačnej a mediálnej gramotnosti získal cenu Slovenskej asociácie knižníc za aktívny čin knižnice - SAKAČIK 2015.</output>

<output></output>

<output>Portál informačnej a mediálnej gramotnosti získal cenu Slovenskej asociácie knižníc za aktívny čin knižnice - SAKAČIK 2015.</output>

= <output>The Biomedical & Life Science Collection</output>

<output>The Biomedical & Life Science Collection</output>

<output></output>

<output>The Biomedical & Life Science Collection</output>