Kolégium rektora UK

Kolégium rektora je stály poradný orgán rektora. Členmi kolégia rektora sú prorektori, kvestor, dekani, predseda a podpredseda akademického senátu univerzity a zástupca koordinačnej rady predsedov odborových organizácií na univerzite. Na zasadnutia kolégia rektora môže rektor prizývať hlavného kontrolóra univerzity.
(Štatút UK čl. 27 ods. 2)

Zloženie KR UK

Rektor UK

Prorektori UK

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. prorektor pre rozvoj

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. prorektorka pre legislatívu

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. prorektorka pre študijné veci

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. prorektorka pre medzinárodné vzťahy

doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. prorektor pre informačné technológie

Kvestorka UK

Ing. Monika Tarabová 

Dekani fakúlt UK

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., dekan Lekárskej fakulty UK

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan Právnickej fakulty UK

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., dekan Filozofickej fakulty UK

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., dekan Prírodovedeckej fakulty UK

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., dekanka Pedagogickej fakulty UK

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan Farmaceutickej fakulty UK

doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK

prof. MUDr. Ján Danko, PhD., dekan Jesseniovej lekárskej fakulty UK

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK

doc. Mgr. Ľubomír Batka, PhD., dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., dekan Fakulty managementu UK

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK

Ďalší členovia KR UK

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., predseda AS UK

doc. PhDr. František Gahér, CSc., podpredseda AS UK

MUDr. Alexander Kurtanský, predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri UK

JUDr. Marta Partlová, hlavná kontrolórka UK

Bc. Tomáš Kaščák, zástupca študentskej časti AS UK

Zapisovateľka

Mgr. Daniela Magalová