Kolégium rektora UK

Kolégium rektora je stály poradný orgán rektora. Členmi kolégia rektora sú prorektori, kvestor, dekani, predseda a podpredseda akademického senátu univerzity a zástupca koordinačnej rady predsedov odborových organizácií na univerzite. Na zasadnutia kolégia rektora môže rektor prizývať hlavného kontrolóra univerzity.
(Štatút UK čl. 27 ods. 2)

Zloženie KR UK

Rektor UK

Prorektori UK

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. prorektor pre rozvoj

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. prorektorka pre legislatívu

doc. RNDr. Ján Pekár, PhD. prorektor pre študijné veci

prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc. prorektor pre medzinárodné vzťahy

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. prorektor pre informačné technológie

Kvestorka UK

Ing. Monika Tarabová 

Dekani fakúlt UK

prof. MUDr. Peter Labaš, PhD., dekan Lekárskej fakulty UK

prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc., dekan Právnickej fakulty UK

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., dekan Filozofickej fakulty UK

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., dekan Prírodovedeckej fakulty UK

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., dekanka Pedagogickej fakulty UK

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan Farmaceutickej fakulty UK

prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD., dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK

prof. MUDr. Ján Danko, PhD., dekan Jesseniovej lekárskej fakulty UK

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK

doc. Mgr. Ľubomír Batka, PhD., dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., dekan Fakulty managementu UK

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK

Ďalší členovia KR UK

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., predseda AS UK

doc. PhDr. František Gahér, CSc., podpredseda AS UK

doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD., podpredseda AS UK

MUDr. Alexander Kurtanský, predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri UK

JUDr. Marta Partlová, hlavná kontrolórka UK

Bc. Tomáš Kaščák, zástupca študentskej časti AS UK

RNDr. Róbert Kysel, zástupca študentskej časti AS UK

Zapisovateľka

Mgr. Daniela Magalová