Prof. Mučaji dekanom FaF UK aj v druhom funkčnom období

Na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) sa dňa 15. decembra 2016 konali voľby kandidáta na funkciu dekana fakulty. Do volieb, ktoré boli vyhlásené dňa 15. novembra 2016, bol navrhnutý prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., súčasný dekan FaF UK, ktorý sa uchádzal o zvolenie na druhé funkčné obdobie.


Za kandidáta na funkciu dekana fakulty na funkčné obdobie od 1. marca 2017 do 28. februára 2021 bol prof. Mučaji zvolený počtom hlasov 20 z 20 prítomných členov AS FaF UK. Farmaceutickú fakultu UK tak po vymenovaní rektorom UK povedie už druhé funkčné obdobie.

Pavel Mučaji sa narodil v roku 1968. V roku 1993 vyštudoval Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského, kde v roku 1997 absolvoval dizertáciu v odbore farmakognózia (PhD.), v roku 1999 rigorózne konanie (PharmDr.) a v roku 2004 sa v odbore farmakognózia habilitoval. V roku 2013 bol prezidentom SR vymenovaný za profesora farmakognózie. Pôsobí na Katedre farmakognózie a botaniky FaF UK. Od 1. marca 2013 zastáva pozíciu dekana fakulty.