Akademický Informačný Systém AIS

Vítam vás na stránkach informačného systému AIS.

Systém, ktorý využíva už šestnásť slovenských vysokých škôl, slúži na elektronické spracovanie celej študijnej agendy. Informačný systém umožňuje minimalizovanie návštev študijného oddelenia, pretože väčšinu úkonov urobí študent, ale aj učiteľ, obrazne povedané, od notebooku z domu. Ďalšou výhodou je, že študent má detailné informácie o predmetoch, ktoré si má a ktoré si môže zapísať priamo v systéme, nebude teda musieť listovať v ročenke. Na druhej strane, učiteľ bude už v okamžiku zápisov vidieť, ktorí študenti si zapísali jeho predmet. Všetky priebežné a záverečné hodnotenia môže vložiť do systému, čo mu ušetrí prácu s vypisovaním výkazov o hodnotení predmetu. A to všetko v rozhraní webového prehliadača, ktoré je, dúfam, dôverne známe každému študentovi aj zamestnancovi.

 

doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.

prorektor UK pre študijné veci 

O AIS

Akademický informačný systém (AIS) je komplexný informačný systém určený predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a podporu riadenia vedy a výskumu VŠ. Vývoj AIS je zabezpečovaný Centrom aplikovanej informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Prvá verzia AIS bola implementovaná od roku 1997. Postupne bol AIS implementovaný na:

Verejné vysoké školy:

Súkromné vysoké školy:

Od roku 2005 bol vývoj, implementácia a prevádzka AIS podporená v rámci Centrálneho rozvojového IT projektu Ministerstva školstva SR.

V rámci tohto projektu bola vyvinutá nová verzia AIS, označovaná aj AiS2, ktorá reaguje na zmeny v používaných technológiách, vývoj v oblasti bezpečnosti, ale hlavne reaguje na rastúcu informatickú gramotnosť používateľov a ich zvýšené očakávania vychádzajúce z doterajšieho používania AIS. Na vývoji novej verzie sa podieľala spoločnosť VSL Software a.s. Košice a špeciálne cenovo zvýhodnené licencie na databázový systém a aplikačný server boli poskytnuté spoločnosťou ORACLE.

Organizácia akademického roka a využívanie AIS na podporu realizácie jednotlivých aktivít sú popísané v dokumente „Akademický rok v AIS“.

Podpora AIS

Schéma podpory AIS2

Systém podpory používateľov AIS rozlišuje obsahovú stránku podpory od technického zabezpečenia služby.

Obsahová stránka podpory zahŕňa poradenstvo v rozsahu od základnej štruktúry systému, účelu a rozsahu jednotlivých rolí používateľov, až po spôsob práce so systémom pre jednotlivé roly. Podpora používateľov prebieha na 3 úrovniach:

 • Primárne je poskytovaná vo forme návodov a manuálov, priamej telefonickej podpory alebo systémom školení vo forme

  • samovzdelávania prostredníctvom webových prezentácií (manuálov),
  • školenia poskytované lektormi CIT UK,
  • v špecifických témach zaškolenia priamo od dodávateľa AIS (UPJŠ).
   Táto úroveň podpory je určená najmä pre študentov, učiteľov a pracovníkov študijných oddelení a jedná sa o podporu akademického procesu

 • Sekundárnu podporu poskytuje lokálny správca AIS pre oblasti, ktoré nie sú pokryté školeniami a to najmä študijným  oddeleniam a študijným prodekanom
 • Terciárnu podporu pre lokálnych správcov AIS poskytuje centrálny obsahový správca AIS (v prípade potreby konzultuje s dodávateľom AIS, s prorektorom pre študijné veci, prorektorom pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium)

Základné činnosti a postupy v AIS sú uvedené najmä v návodoch na webovej stránke  Príručky AIS – dokumentácia http://www.uniba.sk/ais-prirucky  a sú odporúčané pre celú UK. Špecifické činnosti a postupy v rámci jednotlivých súčastí UK rieši príslušná súčasť UK.

CePIT poskytuje používateľom obsahovú podporu v rozsahu zverejnených návodov formou priamej telefonickej podpory, najmä v období zvýšenej aktivity v systéme AIS (zápis, skúškové obdobie, štátne skúšky, prijímacie konanie vrátane elektronického prihlasovania uchádzačov cez AIS) – podrobnejšie informácie sú uvedené na webovej stránke Centrum podpory informačných technológií (CePIT) http://www.uniba.sk/cepit.

Na základe vyhodnotenia najčastejších dotazov a nejasností je vypracovaný zoznam najčastejšie kladených otázok a odpovedí ohľadom AIS (tzv. „FAQ“) na webovej stránke Otázky a odpovede  http://www.uniba.sk/ais-faq.

Pod podporou technického zabezpečenia sa rozumie riešenie výpadkov, technickej nefunkčnosti systému alebo jeho častí a zmenové konanie. Túto podporu zabezpečuje oddelenie CePIT a centrálny technický správca AIS. Technická dostupnosť (prevádzka) systému je monitorovaná a výpadky sú zaznamenávané automaticky. Výpadky sú riešené v súlade s Katalógom služieb IIKS UK.

Informácie o službe AIS pre používateľov AIS sú dostupné tiež na webovej stránke http://moja.uniba.sk

 

Používatelia AIS teda získavajú informácie o práci s aplikáciami a podporu k AIS nasledovne:

Študent  - k dispozícii sú obrázkové návody dostupné cez webové stránky AIS http://www.uniba.sk/ais-prirucky a https://moja.uniba.sk/zaverecne-prace/. Počas zápisu na štúdium a prihlasovania na hodnotenie predmetov môže kontaktovať CePIT  http://www.uniba.sk/cepit.

Učiteľ  - k dispozícii sú obrázkové návody dostupné cez webové stránky AIS http://www.uniba.sk/ais-prirucky a https://moja.uniba.sk/zaverecne-prace/. V prípade záujmu je možné absolvovať krátke školenie, ktoré zabezpečí CIT. Počas evidencie termínov hodnotenia a hodnotenia študentov môže kontaktovať CePIT  http://www.uniba.sk/cepit. V urgentnom prípade je možné kontaktovať lokálneho (fakultného) správcu AIS.

Študijné oddelenie  - k dispozícii sú špecializované používateľské príručky dostupné cez web. Vyžaduje sa absolvovať špecializované školenie, ktoré zabezpečuje UPJŠ. V prípade potreby je možné kontaktovať lokálneho (fakultného) správcu AIS.

Ostatné roly (napr. rozvrhár, personalista, garant) - k dispozícii sú špecializované používateľské príručky dostupné cez web. Vyžaduje sa absolvovať špecializované školenie, ktoré zabezpečuje UPJŠ. V prípade potreby je možné kontaktovať priamo lokálneho (fakultného) správcu AIS.

Prodekan pre študijné veci  - k dispozícii sú špecializované používateľské príručky dostupné cez web. Odporúča sa absolvovať špecializované školenie, ktoré zabezpečuje UPJŠ. K dispozícii je priamo lokálny (fakultný) správca AIS, prípadne je možné kontaktovať prorektora pre študijné veci.

Lokálny správca AIS (fakultný administrátor AIS)  - k dispozícii sú používateľské príručky a manuály dostupné cez web. Vyžaduje sa absolvovať špecializované školenie, ktoré zabezpečuje UPJŠ. V prípade technických problémov kontaktovať CePIT. V prípade obsahových problémov je možné kontaktovať prorektora pre študijné veci.

Centrálni správcovia služby AIS (technický a obsahový)  - k dispozícii sú používateľské príručky a manuály dostupné cez web. Vyžaduje sa absolvovať špecializované školenie, ktoré zabezpečuje UPJŠ. K dispozícii je podpora UPJŠ (Centrálny helpdesk AIS).

CePIT  - je možné kontaktovať priamo centrálnych správcov služby AIS.

Prorektor pre študijné veci  - k dispozícii sú priamo centrálni správcovia služby AIS.

 

Poznámka:  Na základe vyhodnotenia najčastejších dotazov a nejasností je vypracovaný zoznam najčastejšie kladených otázok a odpovedí ohľadom AIS (tzv. „FAQ“) na webovej stránke Otázky a odpovede http://www.uniba.sk/ais-faq.

Príručky a návody AIS

Pre uchádzačov o štúdium na UK Bratislava

Používateľ

Príručka

Poznámka

uchádzač o štúdium - I. stupeň a spojený I. a II. stupeň

Evidencia e-prihlášky na I. stupeň

návod na elektronické prihlásenie na I. stupeň a spojený I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia

uchádzač o štúdium - II. stupeň

Evidencia e-prihlášky na II. stupeň

návod na elektronické prihlásenie na II. stupeň vysokoškolského štúdia

uchádzač o štúdium - III. stupeň

Evidencia e-prihlášky na III. stupeň

návod na elektronické prihlásenie na III. stupeň vysokoškolského štúdia

uchádzač o štúdium - I. stupeň a spojený I. a II. stupeň

Potvrdenie elektronickej návratky

návod na potvrdenie záujmu o štúdium, vloženie fotografie

candidate for study

Confirmation of the return slip

procedure for confirmation of interest in studing, adding of the photo for a Student Card

Pre študentov

Používateľ

Príručka

Poznámka

študent

Zápis predmetov - VSES017

obrázkový návod -

pridanie predmetov do zápisného listu

študent

Prihlásenie na hodnotenie predmetu - VSES017

obrázkový návod - prihlásenie sa na termín skúšky

študent

Prihlásenie na hodnotenie predmetu - VSES333

obrázkový návod -

prihlásenie sa na termín skúšky  - zjednodušené

študent

ZÁVEREČNÉ PRÁCE na UK

pokyny a návody

student

Advice to students for enrolling the courses - VSES017

manual (in English)

student

Signing in for examination date - VSES017

manual (in English)

Pre učiteľov

Používateľ

Príručka

Poznámka

učiteľ

Priebežné hodnotenie v AIS - VSES047

obrázkový návod -

priebežné hodnotenie študentov

učiteľ

Vypisovanie termínov hodnotenia - VSES046

obrázkový návod -

vypisovanie termínov skúšky

učiteľ

Evidencia hodnotenia študentov - VSES040

(VSES040 – Evidencia hodnotenia študentov)

obrázkový návod -

hodnotenie študentov po skúške

(pre výber cez termín hodnotenia)

 

učiteľ

ZÁVEREČNÉ PRÁCE na UK

pokyny a návody

štátnicová komisia

Hodnotenie štátnych skúšok členom štátnicovej komisie - VSES229

obrázkový návod - hodnotenia štátnej skúšky 

školiteľ, garant a vedúci katedry

Doktorandské štúdium

všeobecný popis - administrácia doktorandského štúdia školiteľom, garantom študijného programu (16.7.2012)

Pre všetkých používateľov

Používateľ

Príručka

Poznámka

všetci používatelia AIS

Poslanie e-mailu z AIS - AS038

obrázkový návod - ako odoslať e-mail z AIS (18.6.2013)

všetci používatelia AIS

Príručka používateľa - AIS dokumentácia

všeobecný popis subsystémov a aplikácií systému AiS2 (21.11.2013)

všetci používatelia AIS

Záverečné práce - prevod textu do PDF

obrázkový návod na inštaláciu programu CuteWriter a na prevod textu na PDF formát

(link na CuteWriter - stiahnuť)

všetci používatelia AIS

Nastavenie prehliadačov pre AIS

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

obrázkové návody  - nastavenie prehliadača, aby sa pri tlači z AIS dokument vždy otvoril 

všetci používatelia AIS

Systém školení

všeobecný popis skupín používateľov a tématických okruhov školení

všetci používatelia AIS

ZMENOVÉ LISTY aktualizácií AIS

história zmien v nasadených aktualizáciách AIS

Pre referentky ŠO, rozvrhárov

Používateľ

Príručka

Poznámka

referentka ŠO

Hromadné vytvorenie zápisných listov
(v novom okne)

obrázkový návod - hromadné vytvorenie

zápisných listov pre študentov

referentka ŠO

Štúdium, zápis, zápisný list v AiS2

všeobecný popis - ako pridať predmet, parametre, kontroly (16.7.2012)

referentka ŠO

Elektronické návratky na UK - vytvorenie, spracovanie, poplatky, parametre

obrázkový návod - práca s návratkami

referentka ŠO

Validácia preukazov (v novom okne)

obrázkový návod  - postup, riešenie chýb (17.8.2012)

referentka ŠO

Podávanie žiadosti na výrobu preukazu cez CDO

obrázkový návod - postup (v systéme CDO)

referentka ŠO

Poplatky, predpisy platieb, platby v AiS2

všeobecný popis - administrácia poplatkov ver.2

referentka ŠO

Administrácia záverečných prác v AiS2

všeobecný popis - administrácia záverečných prác (ver. 2.8)(27.8.2014)

referentka ŠO

Generovanie variabilných a špecifických symbolov pre bankové spojenie podľa zadaného pravidla

všeobecný popis - administrácia poplatkov

referentka ŠO

Elektronický podací hárok

obrázkový návod - XML zoznam pre poštu

(7.5.2014)

referentka ŠO

Štipendiá v AiS2

všeobecný popis -administrácia štipendií

referentka ŠO

Štátne skúšky, kontrola štúdia  v AiS2

všeobecný popis - administrácia štátnej skúšky, kontroly studia (23.9.2014)

rozvrhári

Rozvrh v AiS2

všeobecný popis - tvorba rozvrhu hodín a rezervácia miestností (25.3.2014)

referentka ŠO

Spustenie zostavy na podporu akreditácie

obrázkový návod - vygenerovanie reportu pre akreditáciu (10.4.2014)

Pre lokálnych administrátorov

Používateľ

Príručka

Poznámka

lokálny a centrálny administrátor AIS

Príručka správcu systému (v novom okne)

všeobecný popis subsystémov, parametrizácia

lokálny a centrálny administrátor AIS

Odporúčania pre správcov systému
(v novom okne)

stručné odporúčania pre parametrizáciu AIS

lokálny a centrálny administrátor AIS

Správa zostáv

všeobecný popis - vytváranie a administrácia tabuľkových zostáv

Namapovanie rolí

Namapovanie_roli_AIS2.xls

Subsystémy AIS a zodpovedajúce roly previazané na typických používateľov UK

66 K

Kontakty na správcov AIS

Správcovia služby AIS:  Peter Jurášek (technické zabezpečenie), Ľubica Janáčková (obsahová stránka)

Akademická zodpovednosť za implementáciu a prevádzku AIS:  prorektor pre študijné veci

Fakultní správcovia AIS:

 • LF - Magdaléna Horváthová
 • PraF - Patrícia Slovačeková
 • FiF -  Matúš Hajdúch, Daniel Madarás
 • PriF - Barbara Rybárová 
 • PdF - Miloslava Makovínyiová 
 • FaF - Martin Kerek, Margita Hupková
 • FTVŠ - Ľudmila Blatná
 • JLF - Katarína Nezdobová, Eva Tišliarová
 • FMFI - Jana Slávková
 • RKCMBF - Jana Hajnovičová
 • EBF - Vlastislav Svoboda 
 • FM - Marek Vozár 
 • FSEV - Zuzana Sabinová
 • CDV - Iveta Tunegová

Vaše otázky smerujte prosím prednostne na Centrum podpory informačných technológií (CePIT) telefonicky: 02/59244 944, alebo na študijné oddelenie Vašej fakulty.

Otázky a odpovede

VŠEOBECNÉ:

Problém:      Mám problémy s prihlasovacím menom a heslom

Riešenie:     Ak máte problém typu meno/heslo (napr. chcete si zmeniť heslo alebo ste ho zabudli, alebo heslu „vypršala“ platnosť) postupujte podľa pokynov na stránke http://www.uniba.sk/index.php?id=2716. Ak nie je možné zaslanie hesla cez SMS, osobne navštívte Vášho správcu hesiel (podľa fakulty)  http://www.uniba.sk/index.php?id=2714.

 

Problém:      Mám problémy s webovým prehliadačom

Riešenie:     Oficiálne sú podporované prehliadače:

 • MS Internet Explorer ver.8 a vyššie
 • Mozilla Firefox ver.4 a vyššie               

Na AiS2 portáli  https://ais2.uniba.sk/ais/start.do  je k dispozícii  Test prehliadača  (pod „Prihlásiť“), ktorý umožňuje kontrolu nastavení Vášho prehliadača, resp. popisuje postup pre odporúčané nastavenia (povolenie pop-up okien, povolenie Cookies a pod.).

 

Problém:      Zamrznutie okna - pri kliknutí pravým tlačidlom myši na zápisný list a pri voľbe možnosti „Zápis predmetov, kredity“, ďalšie okno sa neustále načítava, ale nezobrazí sa...

Riešenie:     Treba skontrolovať hornú časť okna, pravdepodobne tam je zobrazená lišta, ktorá zabraňuje otváraniu vyskakovacieho (pop-up) okna. Je potrebné na ňu kliknúť (resp. v Mozilla Firefox kliknúť na Možnosti v pravej časti lišty) a povoliť zobrazovanie vyskakovacích (pop-up) okien. Pokiaľ tam nič také nie je, okno zavrite a skúste znova otvoriť aplikáciu VSES017...  Pre kontrolu správnosti ostatných nastavení Vášho webového prehliadača použite "Test prehliadača" na vstupnom portáli AIS2.

 

Problém:      Chýba položka menu „Evidencia štúdia“

Riešenie:     Študent má prerušené alebo ukončené štúdium, teda štúdium študenta nie je platné – kontaktovať študijné oddelenie.

 

Problém:   Ako si môžem moje zapísane predmety vytlačiť

Riešenie:  Na vrchu okna zápis predmetov, kredity je ikona exportovať. Keď na ňu kliknete vytvorí sa súbor v Exceli. Ten môžete dať uložiť alebo vytlačiť.

  

PRI PRIHLÁSENÍ NA SKÚŠKU,  HODNOTENIA:

Problém:      Pri prihlasovaní na skúšku nevidím termín na ktorý som sa už prihlásil.

Riešenie:      Ak už máte z určitého predmetu zapísaný termín hodnotenia a v aplikácii VSES007 - Termíny hodnotenia  kliknete na ikonu "Prihlásiť sa na termín", v novootvorenom okne  Výber termínu hodnotenia  zobrazia sa vám už len termíny, na ktoré nie ste zapísaný (ak teda svoj termín nevidíte v tomto okienku, neznamená to, že sa zrušil).

 

Problém:     Študent nevidí hodnotenie, ktoré dal vyučujúci mimo vypísaného termínu hodnotenia (referentka aj učiteľ ho vidia, ale študent nie).

Riešenie:     V aplikácii VSES017 - Štúdium, zápisné listy,...  treba použiť voľbu "Hodnotenia, priemery" (hodnotenia predmetov s najvyšším dátumom).  Ak si študent prezerá jednotlivé termíny hodnotenia, vidí tam hodnotenie, ktoré dosiahol v tom prezeranom termíne (nevidí tam hodnotenia, ktoré boli zadané bez termínu).

 

PRI ZÁPISE:

Problém:      Študent si nevie vytvoriť zápisný list – nie je aktívna ikonka pre pridanie zápisného listu.

Riešenie:     V hornej časti okna kliknite na študijný program, pre ktorý chcete zápisný list vytvoriť a následne kliknite na ikonku „načítať údaje“ (v hornej časti okna ju vidíte v pravom dolnom roku – bledomodrý list papiera so žltou šípkou smerujúcou nadol). Teraz by sa ikonka na pridanie zápisného listu mala aktivovať. Ak aktivovaná nie je, kontaktujte Hotline UK - CePIT http://www.uniba.sk/index.php?id=625.

 

Problém:      Je potrebné na konci ULOŽIŤ zápisný list?

Riešenie:     Zápisný list nie je potrebné ukladať, postačuje potvrdenie pri pridávaní predmetu na zápisný list (zelená ikonka so symbolom zaškrtnutia).

 

Problém:     Bude študentovi následne doručený potvrdzovací e-mail?

Riešenie:     NIE

 

Problém:      Je potrebné po zapísaní predmetov elektronicky ísť aj na „klasický“ zápis?

Riešenie:     ÁNO, študentom sa stávate až po potvrdení zápisného listu Vašim študijným oddelením.

  

Problém:      Nevidím zápisný list na rok 2013/2014 (nie je ešte vytvorený)

Riešenie:     Zistite, či Vaša fakulta zápisné listy vytvárala. Ak nie, pokúste sa vytvoriť si zápisný list sami. Ak to nejde, kontaktujte Vaše študijné oddelenie. Postup na vytvorenie zápisného listu nájdete v návode "Zápis predmetov" na webe moja.uniba.sk (stránka Príručky AIS2).

 

Problém:  študent 1. roku Mgr. štúdia: nezobrazujú sa mi študijné programy pre moje mgr. štúdium a neviem si preto vytvoriť zápisný list

Riešenie:  Mgr. štúdium je samostatné štúdium so samostatným prijímacím konaním. Študijné oddelenie Vám vytvorí ďalšie štúdium II. stupňa ak ste boli úspešní v prijímacom konaní. Vytvorí Vám taktiež aj zápisný list do 1. roka štúdia II. stupňa na akad. rok 2013/2014.

 

Problém:      Pri výbere Výberového predmetu je spôsob, ako vidieť, či vybraný predmet má v rámci svojej kapacity ešte voľné miesto?

Riešenie:     Ak je kapacita predmetu naplnená a už neponúka voľné miesto pre záujemcov, študent si zvolený predmet zapísať nemôže – systém mu to nedovolí. Počet študentov, ktorí si môžu predmet zapísať (kapacitu predmetu) určuje vyučujúci.

 

Problém:      Čo znamená, ak je v zozname pridávaných predmetov niektorý z nich zobrazený červenou farbou?

Riešenie:     Predmet je suspendovaný. V prípade, ak je pri predmete zároveň zobrazený aj červený výkričník, informujte svoje študijné oddelenie. Vaše študijné oddelenie kontaktujte aj vtedy, ak je suspendovaný aj predmet, ktorý si potrebujete (pozor, nie chcete) zapísať – napr. povinný predmet a pod.

 

Problém:      Čo znamená, ak je predmet zobrazený červenou farbouzápisnom liste?

Riešenie:     Ak je predmet zobrazený červenou farbou v zápisnom liste študenta, znamená to, že študent si daný predmet zatiaľ nezaradil na žiadnu rozvrhovú akciu. Keďže zatiaľ vytváranie rozvrhov cez systém AIS2 dostupné nie je, všetky predmety v zápisnom liste sa budú zobrazovať červenou farbou.

 

Problém:      Nie je správne nastavený dátumový interval pre zápis

Riešenie:     Kontaktujte študijné oddelenie príslušnej fakulty.